Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att samordna, utveckla och leda verksamheten inom vård- och omsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, integration- och flyktingverksamhet och arbetsmarknadsorganisationen. Det åligger nämnden att svara för hälso- och sjukvårdsinsatser i det särskilda boendet, ordinärt boende och vid dagverksamheterna. Det är även socialnämndens uppgift att lägga fast en målsättning på kort och lång sikt för hur verksamheten inom de olika programområdena skall utvecklas i kommunen.

Det är socialnämndens övergripande målsättning att:

  • Barn och ungdomar skall växa upp under goda och ordnade förhållanden
  • Äldre människor ska kunna leva och bo självständigt samt ha tillgång till den service och omvårdnad som deras situation kräver
  • Människor med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar kan deltaga i samhällets gemenskap och leva som andra
  • Människor med missbruksproblematik får vård och stöd samt möjlighet till förebyggande insatser
  • Människor som av olika anledningar saknar medel till sitt uppehälle skall få möjlighet att klara sin försörjning

Socialnämndens ledamöter

Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf.

Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf.

Kjell Thelin (S), 1:e vice ordf.

Kjell Thelin (S), 1:e vice ordf.

Bengt Petersson (C), 2:e vice ordf.

Bengt Petersson (C), 2:e vice ordf.

Ove Gustavsson (S)

Ove Gustavsson (S)

Jonas Andreasson (M)

Jonas Andreasson (M)

Jessica Flod Malmgren (S)

Jessica Flod Malmgren (S)

Linda Strömblad (C)

Linda Strömblad (C)

Magdalena Forsbäck (KD)

Magdalena Forsbäck (KD)

Pelle Gullberg (S)

Pelle Gullberg (S)

Anders Gustafsson (SD)

Anders Gustafsson (SD)

Kerstin Johnsson (M)

Kerstin Johnsson (M)

Naile Azizi (S)

Naile Azizi (S)

Christina Lindqvist (S)

Christina Lindqvist (S)

Jonas Ericson (M)

Jonas Ericson (M)

Leif Andersson (-)

Leif Andersson (-)

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-23