Översiktsplan och detaljplaner

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ska vara vägledande vid framtagande av detaljplaner och bygglov. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som anger kommunens ställningstaganden för hur mark- och vattenområden inom kommunens gränser ska användas i framtiden. Översiktsplanen ska redovisa kommunens syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses. Planen redovisar en avvägning mellan olika allmänna intressen och hur den byggda miljö ska utvecklas och bevaras. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar användningen av mark, vatten och byggelse.
Detaljplanen blir juridiskt bindande när den antagits av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. För att man ska få bygga måste den planerade byggnationen följa bestämmelserna i detaljplanen. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller där bebyggelse ska förändras eller bevaras och detta behöver ske i ett sammanhang. I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22