Gällande fördjupade översiktsplaner

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ha en gällande översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och anger användningen av mark och vatten i grova drag och på lång sikt. Översiktsplanen kan också fördjupas för delar av kommunen.

Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner: Den ska vara en vision för kommunens framtida utveckling; den ska vara en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut; och den ska vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen har också en funktion i det förebyggande miljöarbetet.

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda men utgör ett betydelsefullt dokument genom att den är ger en helhetsbild av den utveckling kommunen vill verka för. Översiktsplanen utgör ett viktigt beslutsunderlag inte bara vid kommunens planläggning och tillståndsprövning av till exempel bygglov, utan också när andra myndigheter skall fatta beslut i ärenden där miljöbalkens bestämmelser skall tillämpas.

Eftersom översiktsplanen formulerar kommunens strategi för den fortsatta utvecklingen är det viktigt att den är aktuell och omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen förändras. Översiktsplanen skall därför ses över under varje mandatperiod. 

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22