Gislaveds kommun som arbetsgivare

För att Gislaveds kommun ska utvecklas och skapa attraktiva förutsättningar för våra medarbetare vill vi berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda, och även vad vi förväntar oss av våra anställda.

Vår strategi

Vi har en strategi för att stärka den goda arbetsplatsen och skapa möjligheter för våra medarbetare. Strategin hjälper oss i vår strävan att uppnå vår vision:

”Gislaveds kommun ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare – som präglas av samverkan, hög kompetens och nöjda medarbetare.”

För att få kunskap om hur våra anställda upplever att det är att arbeta i Gislaveds kommun genomför vi vartannat år en medarbetarenkät. Svaren hjälper oss att välja vilka förbättringsområden vi ska prioritera och därmed hur vi ska uppnå visionen.

För att få kunskap om hur våra anställda upplever att det är att arbeta i Gislaveds kommun genomför vi vartannat år en medarbetarenkät. Svaren hjälper oss att välja vilka förbättringsområden vi ska prioritera och därmed hur vi ska uppnå visionen.

Våra värderingar

Alla vi som arbetar i Gislaveds kommun är en del av den, och vi representerar kommunen genom våra olika roller. Vårt uppdrag är att utföra våra arbetsuppgifter med fokus på de behov som medborgare och brukare har. Med rätt engagemang och inställning utvecklas vi som individer och organisation.

Gemensamma värderingar är grunden för ett bra arbetsliv och det länkar samman varje medarbetare på varje förvaltning – till en organisation. För att stärka och vägleda alla medarbetare, särskilt i deras möte med medborgare och brukare, har vi tagit fram gemensamma värderingar:

 • Vi bidrar till en god anda och behandlar varandra med respekt.
 • Vi är stolta över det vi gör och har förtroende för varandra.
 • Vi har en öppen dialog och nära samverkan mellan förvaltningarna.
 • Vi är lojala med uppgiften och fattade beslut.

Respekt, förståelse och kunskap om andra människor är en förutsättning för ett gott samarbete och en framgångsrik organisation.

Carina Bergenholtz och Marcus Josefsson står och diskuterar en ritning.

Carina Bergenholtz och Marcus Josefsson diskuterar en ritning.

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet

I Gislaveds kommun är heltidssysselsättning normen. Som anställd i kommunen erbjuds du tryggheten att ha en heltidsanställning i botten med möjlighet till tjänstledighet ner i hela tiotal. Heltidsfrågan är en jämnställdhets- och rättighetsfråga. Det ger dig som anställd en möjlighet att kunna leva på din lön och att känna trygghet genom att veta att du har en anställning på heltid att komma till. Men det handlar inte bara om att ges en trygghet här och nu utan heltidsfrågan berör även framtida pensioner och eventuella sjukersättningar.

Bemötande, en bra början på en lång relation

Ett respektfullt bemötande och ett vänligt leende är en bra början på en god relation. I Gislaveds kommun är alla välkomna med synpunkter och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla vår kommun och våra verksamheter.

En stor del av kommunens anställda har utbildats i bemötande samt klagomål-och synpunktshantering. Tala om vad du tycker! Vi lovar att lyssna.

Bemötandepolicy

För att skapa tydlighet i organisationen har gemensamma mål och förhållningssätt arbetats fram som ett stöd för samtliga anställda. Dessa mål och förhållningssätt har samlats i en bemötandepolicy.

 • Alla medarbetare i Gislaveds kommun företräder kommunen.
 • Alla medarbetare ska ha ett förhållningssätt till kommuninvånarna som är professionellt, vänligt och respektfullt. Det förhållningssättet utmärker vårt bemötande i alla sammanhang.
 • Ett respektfullt bemötande är en förutsättning för att utveckla goda relationer och en god dialog.
Personal från räddningstjänsten hjälper en person ur en bil.

Inom många av våra yrken är samarbete viktigt.

Medarbetarskap

Som vår medarbetare vill vi att du ska trivas, känna att du utvecklas och att du får rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt. Det bygger på personens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten. Men även förmågan att ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat.

Det är i relationen med andra, kommuninvånare, kollegor och chefer, som ansvarstagandet och utvecklingsförmågan märks. En medarbetare som trivs på sin arbetsplats har bra förutsättningar för en positiv utveckling och goda resultat.

För dig som anställd erbjuder vi en tydlighet i ditt uppdrag och i våra förväntningar. Det tror vi ger bra förutsättningar för ett gott medarbetarskap.

Vi erbjuder dig som medarbetare…

 • En genomtänkt introduktion och en anställning där du har möjlighet att utvecklas som person och i ditt yrke.
 • Utbyte av erfarenheter och samarbete i olika projekt mellan avdelningar och över förvaltningsgränser.
 • Tydlighet i hur du kan bidra till verksamhetens mål och kommunens vision.
 • Ett framåtsträvande och öppet klimat där kreativitet och nya idéer uppmuntras. 
 • En organisation där vi värdesätter mångfald och att människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.

Vi förväntar oss att du som medarbetare…

 • Är en god ambassadör genom att vara professionell i ditt bemötande.
 • Visar engagemang och intresse för ditt arbete.
 • Vill utvecklas och bidra till att lyfta fram förbättringar och hitta lösningar.
 • Respekterar fattade beslut och håller dig informerad om det som rör din verksamhet.
 • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor med respekt.

Ledarskap

Som chef i Gislaveds kommun har du ett mycket viktigt uppdrag. En chef företräder alltid arbetsgivaren och är en god förebild för dina medarbetare. Ledarskap förvärvas genom förtroende och mandat från de anställda. Det handlar om ledning, styrning, inflytande och lyhördhet.

Gislaveds kommun har skapat en gemensam bild över hur chef- och ledarskap ska se ut. För att tydliggöra möjligheter, befogenheter och ansvar i ledarskapet skapades en chefs- och ledarskapspolicy. I policyn har visionen för ledarskap definierats.

Ledningsvision

Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för kommunen.

Nyckelord i ditt sätt att leda och utveckla verksamheten är dialog, trygghet, tillit, trovärdighet och tillgänglighet. Dina medarbetare är din trygghet och du är deras. Tillsammans främjar ni nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt.

Vi erbjuder dig som chef...

 • Utvecklingsmöjligheter genom samarbete och erfarenhetsutbyte med chefer i andra delar av organisationen.
 • Stöd i ditt ledarskap.
 • Väl uttalade förväntningar och tydlighet i uppdraget genom introduktion.
 • Utrymme att agera självständigt och kunna fatta beslut.
 • Uppbackning såväl från din närmaste chef som från olika stödfunktioner.
 • Möjlighet till mentorskap.
 • En nyanserad bild av ditt ledarskap genom medarbetarenkät och medarbetarsamtal.

Vi förväntar oss att du som chef...

 • Är lojal mot politiskt fattade mål och beslut.
 • Utifrån dessa beslut formulerar tydliga mål och uppdrag för din verksamhet.
 • Utövar ledarskap med professionalitet, kompetens och objektivitet.
 • Motiverar, skapar engagemang, stolthet och arbetsglädje hos medarbetarna.
 • Skapar förtroende hos medarbetare genom närvaro och dialog. 
 • Styr verksamheten mot ett tydligt medborgarfokus.

Karriär

Om du delar våra värderingar och mål kan vi erbjuda dig en karriär där dina kunskaper och ambitioner uppmärksammas och belönas. Du kommer att arbeta i en miljö där de flesta anställda ser sitt arbete som meningsfullt och med stora möjligheter att utvecklas – både personligt och yrkesmässigt.

Vi erbjuder givande, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter och kollegor som delar din inställning och entusiasm. Genom att arbeta hos oss kommer du att hjälpa till att nå vår vision och våra mål. Det skapar bra förutsättningar för alla som bor och verkar i kommunen.

Varje dag ska du som vår medarbetare känna:

 • Jag får friheten att visa vem jag är.
 • Jag belönas och uppmuntras för det jag bidrar med.
 • Jag får möjlighet att växa och utvecklas.
Faktorsmall för individuell prestationsbedömning.

Faktorsmall för individuell prestationsbedömning.

Lön

Vi som arbetar i Gislaveds kommun ska ge kommuninvånarna den bästa möjliga servicen utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat.

För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställd.

Målet är att:

 • Din lön ska spegla ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål.
 • Du som medarbetare ska veta hur du kan påverka din lön genom din prestation.
 • Du ska känna till utifrån vilka lönekriterier ditt arbetsresultat bedöms och årligen ha utvecklingssamtal och lönesamtal med god kvalitet.

Så här bedöms din lön

Lönen påverkas av tjänstens svårighetsgrad, individuella grunder och arbets­marknaden i övrigt. Faktorsmallen används vid bedömning av varje medarbetares individuella prestation. Samtliga faktorer ses som en helhet.

En mamma och ett barn som springer utmed en sjö.

Hälsa och arbetsmiljö

Gislaveds kommun vill skapa en arbetsmiljö där du som medarbetare kan bibehålla eller förbättra din hälsa genom hela arbetslivet. Hur en medarbetare mår påverkar inte bara den enskilde och arbetsinsatsen utan också engagemang, motivation och trivsel på arbets­platsen. Därför är detta en viktig fråga för oss.

Vi erbjuder företagshälsovård genom vår expertfunktion, kommunhälsan. De arbetar för god arbetsmiljö, hälso­skapande arbetsplatser och rehabilitering. Dit kan du som anställd vända dig för att få råd, behandling och stöd för besvär som är relaterade till ditt arbete.

Stort fokus läggs på förebyggande arbete genom att erbjuda intressanta föreläsningar, hjälp med att anpassa arbetsplatsen efter medarbetarens behov och utföra hälsoprofiler. Den som önskar kan få individuellt stöd när det gäller exempelvis kost, motion, sömn och tobak.

Rökfri arbetstid

Gislaveds kommun underlättar för ett rökfritt liv under en stor del av dagen.

God psykosocial arbetsmiljö

I Gislaveds kommun ska alla anställda ha en god arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra. Vi är varandras arbetsmiljö och vi arbetar i en organisation som ställer stora krav på medarbetarnas kompetens och anpassningsförmåga. Medarbetarnas kunnande, ansvarstagande och medverkan i utvecklingsarbete är faktorer som bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö.

Vi strävar efter att skapa hälsosamma arbetsmiljöer genom att organisera arbetet på lämpligt sätt och tidigt uppmärksamma anställda som riskerar ohälsa.

Klassrum där eleverna tittar på ett diagram som läraren håller upp

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är perspektiv som alltid ska finnas med i det löpande verksamhets- och arbetsmiljöarbetet. Alla chefer uppmuntras till att ge möjlighet för reflektion om hur våra värderingar och attityder till andra människor kan påverka arbetet. Vårt förhållningssätt styr hur vi uppfattas och hur andra uppfattar oss. Därför arbetar vi med detta område utifrån ett hälsoperspektiv, alla människors rätt till en god hälsa på lika villkor.

Gislaveds kommun har ett klimat och en kultur som välkomnar mångfald. Vi välkomnar olikheter och har en övertygelse om att möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter ger upphov till kreativa tankar och idéer. Samspelet utvecklar såväl verksamheten som våra medarbetare.

Genom att vi uppmuntrar mångfald ökar kvalitén i servicen gentemot våra medborgare, där specifika kompetenser är en bidragande faktor. Vi tror även att det är en viktig utgångspunkt när det gäller att attrahera nya medarbetare samt att behålla den personal vi har. Vårt arbete med jämställdhet utvecklar både organisationen och våra medarbetare genom att alla värdesätts utifrån sina specifika och unika förutsättningar och behandlas lika.

Målsättningen med vår mångfaldspolicy:

 • Öka kunskap och medvetenhet om mångfald genom utbildningsinsatser och seminarier.
 • Förmedla vår syn på mångfald i externa kontakter.
 • Arbeta för ökad differentiering i personalstyrkans sammansättning.
Jean Philemon Nkuru, undersköterska på Blomstervägens demenscentrum tillsammans med två boende.

Jean Philemon Nkuru, undersköterska på Blomstervägens demenscentrum tillsammans med två boende.

Personalförmåner

Det är viktigt att vår personal trivs och känner trygghet hos oss. I Gislaveds kommun månar vi om våra medarbetare. För att du ska må bra vill vi skapa en balans mellan arbete och fritid.

En del i det arbetet är att erbjuda attraktiva personalförmåner och möjlighet till friskvård. Friska och engagerade medarbetare som mår bra, presterar och utvecklas i takt med organisationen ger oss alla ett mervärde. Våra arbets­platser har en hälsoinspiratör som engagerar och inspirerar sina medarbetare till att hitta en bra balans i livet. Alla visstidsanställda får också möjlighet att göra en hälsoprofil vilket ger en överblick över dina hälsovanor och hälsoupplevelser.

Arbetstid

Hos oss har du möjlighet att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller arbetstidsmodeller. Beroende på din ålder varierar antalet semesterdagar. När du har fyllt 40 år får du sex extra semesterdagar om året.

Friskvård

Vi uppmuntrar till, och subventionerar, motion i olika former.

 • Inträdet till kommunens simhalla och utomhusbad är gratis för kommunanställda.
 • Subvention på personliga årskort eller terminskort som rör exempelvis gymnastik, styrketräning, racketsporter eller lagsporter.
 • Subventionerade besök hos exempelvis massör och akupunktör.
 • På Hälsolyftet kan du träna till reducerad kostnad.

Ledighet med lön

Om läkarbesök eller liknande behöver utföras under arbets­tid kan närmaste chef bevilja ledighet med lön. Det gäller exempelvis vid blodgivning, tandläkar- och läkarbesök, besök hos kiropraktor eller psykolog.

Företagshälsovård

Genom vår expertfunktion, kommunhälsan, erbjuder vi företagshälsovård och förebyggande hälsoskapande insatser.

Skidlift och en skidbacke.

Personalklubb

Vi tillsammans, VISAM, vill ge dig som anställd i Gislaveds kommun ett mervärde. Personalklubbens uppgift är att öka kamratskap och sammanhållning mellan kommunens anställda och deras familjer. VISAM anordnar hälsoskapande, underhållande och roliga aktiviteter till subventionerade priser. Som anställd är du automatiskt medlem i personalklubben – och det är gratis.

Utbudet på aktiviteterna förändras för att alltid vara aktuella och intressanta. Exempel på aktiviteter är resor, inom Sverige och utomlands, förmånliga priser hos lokala företag och möjlighet till att boka billigare hotellnätter.

I personalklubben ingår också olika sektioner, exempelvis: golf, cykel, skidor, löpning, vandring, konstklubben Paletten och Gemenskap i fokus.

Prisbelönt personal

Vår personal har fått många priser och utmärkelser för sitt sätt att arbeta och utveckla kommunen.

Hög andel ekologisk mat

Efter att ha jobbat i många år med att öka andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna har man nu nått andelen 35 %. Det slår med råge det nationella målet om 25 % ekologisk konsumtion i offentlig sektor.

Av Ekomatcentrum har Gislaveds kommun fått ta emot pris för hög andel ekologisk mat. Utmärkelsen är ett resultat där samtliga kockar i kommunens kök arbetat strategiskt under många år för att utforma metoder att höja andelen ekologisk mat i verksamheterna

Sidan uppdaterades senast: 2018-03-22