Djurhållning och lantbruk

Bygg- och miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen över lantbruksföretag och hästhållning. Det innebär att vi gör regelbundna tillsynsbesök då vi tittar på bland annat gödselhantering, kemiska bekämpningsmedel m.m.

Lantbruk är nödvändigt och påverkar miljön både positivt och negativt. Lantbruk räknas dock som miljöfarligt verksamhet enligt miljöbalken och du kan behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att utöka eller börja med djurhållning på ett lantbruk.

Varför är lantbruk en miljöfarlig verksamhet?

För lantbruk är risken för näringsläckage till grundvatten och vattendrag samt läckage av växthusgaser från lagring och spridning av gödsel två miljörisker.

Det finns därför omfattande bestämmelser och regler hur lagringsbehållare (gödselbrunnar) ska vara utformade samt när och hur spridning av gödsel får ske.

Krävs anmälan eller ansökan?

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan Pdf, 469.2 kB, öppnas i nytt fönster.lämnas in till
bygg- och miljöförvaltningen.

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Även en anläggning med mer än 40 000 platser för fjäderfän, eller med mer än 2 000 platser för växande grisar (tyngre än 30 kg) och avsedda för produktion, eller en anläggning med mer än 750 platser för suggor är tillståndspliktiga. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att driva en sådan verksamhet i Gislaveds kommun och tillstånd från länsstyrelsen Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att driva en sådan verksamhet i Tranemo kommun.

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Hur man beräknar antalet djurenheter kan du lära dig mera om hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

För handläggning av anmälan eller ansökan och för tillsyn får verksamheten betala avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige i respektive kommun. Mer information om avgifter/taxor hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar.

För att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste man ha tillstånd från bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Ansökan Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster. om att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde bör lämnas in minst sex veckor innan den tid ansökan gäller.

Gödselhantering

Gödselhantering kan orsaka både hälso- och miljöeffekter, gödsel kan till exempel förorena dricksvattenbrunnar. Spridning av gödsel bör därför ske så att störningarna för omgivningen minimeras.

Om verksamheten ligger inom ett vattenskyddsområde finns det vissa bestämmelser som ska beaktas och det krävs en ansökan Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster. till bygg- och miljöförvaltningen om du vill sprida växtnäringsmedel, kemikalier eller bekämpningsmedel.

1 december–28 februari ska stallgödsel eller organiska gödselmedel som sprids brukas ner inom 12 timmar. Med bruka ner menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden.

I enskilda fall kan kommunen medge undantag från bestämmelserna om spridning av gödselmedel under 1 december – 28 februari. Du kan endast beviljas dispens om gödselspridning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. om något speciellt har hänt i din verksamhet som du varken kunnat förutse eller kunnat påverka. Till exempel att gödselbehållaren ger vika på grund av ett konstruktionsfel.

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av växtnäring inom vattenskyddsområde. För yrkesmässig användning måste du ansöka  Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster.om tillstånd hos bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo innan du sprider gödseln.

Omställning av skogsmark till åkermark

För att kunna uppodla mark som inte är odlingsmark måste du skicka in en ansökan Pdf, 150 kB. till bygg- och miljöfrövaltningen, enligt 2 kap 4 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Uppodling innebär alltid ett ökat näringsläckage (gödsel) men riskerna beror dels på närhet till vattendrag och dels på vad som ska odlas. Anmälan om omläggning av skog till åkermark ska anmälas minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Tänk på att även anmäla till Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. minst sex veckor innan avverkning om minst 0,5 hektar påbörjas för att omföra skogsmark till jordbruksmark.

Djurskydd

Sedan 2009 är det länsstyrelsen i respektive län eller region som har ansvar för djurskyddstillsynen.

Om du har frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om att du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen i ditt län.

För Gislaveds kommun kan du kan göra en anmälan via Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på tel: 010-223 61 23

För Tranemo kommun kan du kan göra en anmälan via Länstyrelsen Västra Götalands läns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på tel: 010-224 50 50.

Sidan uppdaterades senast: