Foto: Smålandsbilder

Text

Regler för upphandling

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller entreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader, regleras den i lag. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gäller för alla kommunens inköp.

Syftet med offentlig upphandling

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medlen. Samtidigt syftar regelverket till att säkra den fria konkurrensen mellan leverantörerna och ge dessa möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Vem omfattas av lagen om offentlig upphandling?

De som omfattas av LOU är staten, landsting, kommun, kommunala bolag och stiftelser.

De grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling är


 • Principen om icke-diskriminering
  Innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet, eller ge ett lokalt företag företräde.
 • Principen om likabehandling
  Innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.  
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
 • Proportionalitetsprincipen
  Innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
 • Principen om öppenhet
  Medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet och förutsebarhet. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar och det ska framgå tydligt vad som ska upphandlas.
 • Principen om konkurrens
  Innebär att upphandlingen inte får utformas så att endast en kan lämna anbud.


LÄNKAR

 

Sidan uppdaterades senast: