Foto: Smålandsbilder

Upphandlingsprocessen

1.     Planering

1.1   Behovsanalys. En offentlig upphandling inleds med en identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Upphandlingen planeras därefter varvid bland annat en beräkning/uppskattning av kontraktets totala värde genomförs.

1.2   Upphandlingsdokumenten.  Upphandlingsdokumenten är de underlag för anbudsgivning som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör inför en upphandling. Den väsentligaste uppgiften i upphandlingsdokumenten är att ange föremålet för upphandlingen, som ska anges preciserat och begripligt. Stor vikt läggs på att upphandlingsdokumenten ska vara fullständiga och tydliga. Om en leverantör inte förstår eller anser att upphandlingsdokumenten är oklara ska den upphandlande myndigheten kontaktas för ett eventuellt förtydligande. Upphandlingsdokumenten består av: krav på leverantören, krav på varan/tjänsten, tekniska specifikationer , utvärderingsgrunder/utvärderingsmodell, avtalsvillkor och administrativa föreskrifter samt eventuella bilagor.

2.     Upphandlingsprocessen

2.1   Annonsering. Kommunens upphandlingar annonseras här på hemsidan under Pågående upphandlingar. I princip ska all offentlig upphandling annonseras. Annonseringen görs på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas och valet av förfarande avgörs av upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst. Direktupphandlingar behöver inte annonseras och annonsering behöver inte heller ske i vissa särskilt i lagen angivna situationer vid förenklat förfarande och vid förhandlat förfarande.

2.2   Anbudsgivning. Den upphandlande myndigheten ska ange hur ansökningar (i annons) och anbud i övrigt (i annons eller upphandlingsdokument) ska lämnas. Anbud till Gislaveds kommun lämnas i dagsläget företrädesvis digitalt, men i viss mån också i pappersform. Kommunen använder sig av det elektroniska upphandlingsstödet/ annonseringsverktyget www.e-avrop.selänk till annan webbplats.  Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till antagen leverantör/leverantörer.

2.3    Så upprättar och lämnar du anbud. Börja med att granska upphandlingsdokumenten för att urskilja vad som krävs för kvalificering som leverantör och vilka krav som ställs på leverantör och vara/tjänst/entreprenad. Fyll därefter i svarsbilaga, anbudsformulär eller elektroniskt underlag enligt anvisningar i upphandlingsdokumenten.
Eftersom det finns mycket begränsade möjligheter till anbudskomplettering är det av vikt att anbudet är komplett och korrekt redan vid inlämnandet. Besvara alla frågor i upphandlingsdokumenten så att det framgår att krav uppfylls.

2.4    Kvalificering (Kontroll av leverantörers lämplighet). Anbudsgivarens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i upphandlingsdokumenten eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende exempelvis anbudsgivarens/ leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

2.5 Uteslutning av leverantör. Vissa omständigheter ska leda till uteslutning av en leverantör medan andra omständigheter inte får leda till en uteslutning. Det finns en skyldighet för upphandlande myndigheter att utesluta en leverantör om den upphandlande myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till viss ekonomisk brottslighet, om leverantören är försatt i konkurs eller likvidation eller att leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt en lagakraftvunnen dom.

2.6   Utvärdering av anbud. Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits i förfrågningsunderlaget:

  • Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
  • Lägst kostnad
  • Bäst pris

2.7   Tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet med skäl lämnas till samtliga anbudsgivare som inlämnat anbud. Efter att tilldelningsbeslut har fattats och tilldelningsbesked skickats, börjar tidsfristen (så kallad avtalsspärr) på minst tio dagar att löpa. Under denna period finns möjlighet för anbudsgivare att ansöka om överprövning.

3.     Avtalsperioden.

3.1   Avtal/Beställning Avtal/ Beställning av den upphandlade varan eller tjänsten.

3.2   Uppföljning Uppföljning av avtal med respektive leverantör

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24