Brandskydd, serveringstillstånd

Lämplig från brandsäkerhetssynpunkt

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämliga från brandsäkerhetssynpunk enligt 8 kap. 17 § alkohollagen.

Det innebär att en ansökan om servering till allmänheten - vare sig ansökan gäller ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt serveringstillstånd - inte kan meddelas om det finns brister i brandskyddet för den lokal ansökan gäller. Detsamma gäller en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap. Eftersom uttrycket i alkohollagen är "lokaler som används.." kan ett serveringstillstånd som redan meddelats återkallas om det uppdagas att det finns brister i brandskyddet för lokalen.

Anledningen till detta är att det är av särskild vikt att lokaler med serveringstillstånd ALLTID har ett väl fungerande brandskydd eftersom människor som har druckit alkohol kan bete sig irrationellt och ha svårare att uppfatta eventuell brandfara.

Vid en ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och stadigvarande serveringstillstånd för sluet sällskap ska den sökande därför skicka in dokument om brandskyddet till bygg- och miljöförvaltningen. Det är viktigt att denna dokumentation är nogrann och stämmer överens med det brandskydd som finns i lokalen!
Bygg- och miljöförvaltningen skickar sedan vidare informationen om brandskyddet till räddningstjänsten som kontrollerar om brandskyddet är lämpligt för den verksamhet som sökanden planerar att bedriva i lokalen och också för vilket personantal brandskyddet är lämpligt för.


Om brandskyddet bedöms otillräckligt eller om det finns brister i brandskyddet kan ett serveringstillstånd inte meddelas. Ansvaret för brandskyddet ligger på den sökande/ tillståndshavaren!

Observera att när serveringstillstånd finns för en lokal har räddningstjänsten rätt att genomföra tillsyn avseende brandskyddet i lokalen. Denna tillsynsverksamhet är förenad med en kostnad för tillståndshavaren.

Kontaktinformation (direktkontakt)

För direktkontakt angående brandskyddet på serveringsställen kan du kontakta räddningstjänsten, telefon: 0371-827 12

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-17