tillsyn, serveringstillstånd

Tillsyn enligt alkohollagen

Kommunen och Polismyndigheten har tillsammans tillsyn över efterlevnad av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunens uppgifter enligt alkohollagen ska fullgöras av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
I Gislaveds kommun är det bygg- och miljönämnden som ansvarar för de frågor som rör servering av alkoholdrycker. Bygg- och miljöförvaltningen har utsett alkoholhandläggare till den tjänsteman som ska utföra tillsynen över serveringstillstånden.

Olika former av tillsyn

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, exempelvis utbildningar i "Ansvarfull alkoholservering", informationsmöten med branschen och nätverksmöten mellan myndigheter och branschen. Det är också kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället.

Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska att den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna.

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framför allt under kvällar och nätter, för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med alkohollagen. 

Tillsyn kan även ske genom så kallas samordnad tillsyn, vilket innebär att kommunen och exempelvis Polismyndigheten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Antalet tillsynsbesök per år beror på den verksamhet restaurangen har. Nöjesställen får fler tillsynsbesök än mer renodlade matrestauranger. Inkommer tips och anmälningar samt om tillsynsärenden pågår så kan det bli extra besök.

Tillsynsärende

Inre och yttre tillsyn kan leda till att ett tillsynsärende öppnas och att förnyade remisser skickas till de berörda myndigheterna. Ett tillsynsärende kan leda till förslag om sanktionsåtgärder. De åtgärder som misskötsel kan leda till är i första hand en tillsägelse (erinran), vid allvarligare misskötsel eller upprepade förseelser en varning och som sista åtgärd att serveringstillståndet återkallas.

Tillsynsavgift

Gislaveds kommun tar ut en avgift för tillsyn av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (1991:900). Tillsynsavgifterna grundar sig på föregående års försäljning av alkoholdrycker i relation till försäljning av mat och lättdrycker enligt restaurangrapporten som lämnas in under våren.

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-02