Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunledningen åker till Bryssel

För att vi ska kunna använda de möjligheter EU-samarbetet innebär, och bättre möta framtidens utmaningar åker kommunledningen till Bryssel.

Ungefär hälften av alla beslut som fattas på kommunal och regional nivå i Sverige påverkas direkt eller indirekt av EU. Därför åker politiker i kommunstyrelsen och tjänstemän i kommundirektörens ledningsgrupp till Bryssel den 24-26 mars.

Resan görs av strategiska skäl, för att kommunen ska kunna få större nytta av EU-samarbetet och bättre kunna möta de utmaningar som vi och alla andra kommuner står inför. Resan har också ett tydligt syfte. Under de två dagarna kommer fokus att ligga på den kommunala och regionala kopplingen till EU.

Det blir inget besök på Europarlamentet eller träffar med Europaparlamentariker under resan. De generella baskunskaperna kring EU och dess beslutsprocesser får kommunledningen på hemmaplan.

- Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att säkerställa att samma kunskaper finns inom samtliga nämnder och förvaltningar. Alla verksamheter inom kommunen ska också ges samma möjligheter att dra nytta av EU-samarbetet. Därför deltar hela kommunledningen i denna satsning, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Svenskarna generellt sett okunniga om EU

Enligt regeringens utredning EU på hemmaplan (SOU 2016:10) framgår det att svenskar generellt sett är dåligt insatta i det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån. EU upplevs av många som något avlägset eller något som inte berör dem. Det är stor skillnad mot hur det ser ut i många andra EU-länder, där EU ofta ses som en självklar del av samhällsutvecklingen.

Den 26 maj i år är det val till Europaparlamentet. För att inte riskera att fler länder vill gå ur EU, som Storbritannien vill göra, är det viktigt att vi alla tar ett ansvar för att stärka EU-samarbetet, menar Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

- EU är viktigt även på den lokala nivån, vilket vi betonade när vi stod värdar för EU-handslaget 2018. Resan är ett sätt att gemensamt arbeta för att skapa en positiv utveckling, eftersom EU står för en del av de möjligheterna, säger Anton Sjödell (M).

Viktig samarbetspartner

EU är en viktig samarbetsstruktur för svenska kommuner. Dels finns det möjlighet till ekonomiskt stöd för olika projekt och dels finns det viktiga nätverk och olika källor till kunskap. Många förändringar sker på EU-nivå och när informationen når den lokala nivån är det ofta för sent att påverka. Det kan handla om infrastruktursatsningar eller förutsättningar som påverkar den kommunala verksamheten, näringslivet eller den lokala arbetsmarknaden.

- Det är viktigt att vara på plats för att ha möjlighet att ställa frågor utifrån sina respektive nämnds- eller verksamhetsuppdrag. Det fysiska mötet är även avgörande för att aktivt kunna etablera värdefulla nätverk för framtiden, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice orförande

Flera färdsätt används på resan

Resan till Bryssel kommer att bestå av en kombination av buss-, tåg- och flyg. Amra Salihovic, avdelningschef hållbar utveckling berättar att valet av färdsätt inte varit lätt. Att enbart resa med tåg hade varit bäst ur miljösynpunkt, men det hade inneburit ett par extra resdagar.

- Vi stödjer ett hållbart resande i kommunen och vill att man undviker att flyga i så stor utsträckning som möjligt, men i vissa fall är det tyvärr svårt att undvika. I det här fallet har flyget bedömts vara det mest rimliga transportsättet från Sverige till Bryssel i förhållande till resans längd och omfattning, säger Amra Salihovic.

Planerade besök

Dag 1

Inledningsvis besöks Europeiska regionkommittén. Det är ett rådgivande organ som företräder regioner och kommuner i EU och ger dem ett formellt inflytande i EU:s lagstiftningsprocess. I anslutning till besöket träffar man även Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Det är ett rådgivande organ med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Det fungerar som länken mellan EU:s beslutsfattande institutioner och EU-invånarna. Kommunledningen besöker även Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik. De ansvarar för EU-kommissionens strategier för regioner och städer. För att fördjupa förståelsen mellan EU och den lokala och regionala nivån i Sverige besöker man Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor. De utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika EU-relaterade frågor som berör kommuner och regioner.

Dag 2

För att få inblick i kopplingen mellan den nationella nivån och EU besöker man Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Det är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Deras huvuduppgift är att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. Avslutningsvis blir det även ett besök på Småland Blekinge Halland South Sweden som är vårt eget regionala Brysselkontor. De agerar både dörröppnare och bevakar regionens intressen i EU-relaterade frågor.

Sidan uppdaterades senast: