Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunledningens brysselresa

Det finns ett stort intresse kring kommunledningens resa till Bryssel. Vi är fortsatt övertygade om att det är ett bra val för kommunens utveckling.

Som vi tidigare har berättat åker politiker i kommunstyrelsen och tjänstemän i kommundirektörens ledningsgrupp till Bryssel den 24-26 mars. Resan görs av strategiska skäl, för att kommunen ska kunna få större nytta av EU-samarbetet och bättre kunna möta de utmaningar som vi och alla andra kommuner står inför.

Under de två dagarnas studiebesök kommer fokus att ligga på den kommunala och regionala kopplingen till EU. Detta eftersom ungefär hälften av alla beslut som fattas på kommunal och regional nivå i Sverige påverkas direkt eller indirekt av EU.

- För mig är Sveriges medlemskap i EU väldigt viktigt. Det skapar goda förutsättningar för att arbeta tillsammans. Var och en är inte starkast och för att vara delaktig måste man visa att man vill vara med. Mångfalden berikar oss och samarbetet gör oss starkare. Det känns extra viktigt nu när det är lite turbulent i Europa, med bland annat ökad nationalism och Brexit, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Ökat fokus på EU

I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att Gislaveds kommun skulle gå med i EU-handslaget. Det är ett samarbete som dåvarande handelsministern bjöd in till för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor. Läs mer om EU-handslaget och handelsministerns besök.

- Genom EU-handslaget åtog vi oss att genomföra ett antal aktiviteter. En av de beslutade aktiviteterna var att göra en studieresa till Bryssel efter valet, vilken nu genomförs i slutet av mars. Vi ser att det är viktigt för kommunens framtid att öka kunskaperna om, och delaktigheten i, EU, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Snart val till europaparlamentet

Europaparlamentsvalet den 26 maj gör att EU-frågor är extra aktuella just nu. En av punkterna i handslaget som vi åtog oss att verka för var informationsaktiviteter riktade mot målgruppen unga väljare för att öka valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019.

- Vi vill öka intresset och dialogen kring EU med den uttalade målsättningen att öka valdeltagandet i vår kommun. Det är ytterligare ett viktigt syfte med resan, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Färdsätt till Bryssel

Resan till Bryssel kommer att bestå av en kombination av buss-, tåg- och flyg. Carina Johansson berättar att det hade varit bäst ur miljösynpunkt att resa enbart med tåg men att det hade inneburit ett antal extra resdagar.

- Det är beklagligt att det inte går att resa på ett sätt som är både tidseffektivt och miljövänligt i detta fall, säger Carina Johansson.

Planerade besök

Dag 1

Inledningsvis besöks Europeiska regionkommittén. Det är ett rådgivande organ som företräder regioner och kommuner i EU och ger dem ett formellt inflytande i EU:s lagstiftningsprocess. I anslutning till besöket träffar man även Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Det är ett rådgivande organ med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Det fungerar som länken mellan EU:s beslutsfattande institutioner och EU-invånarna. Kommunledningen besöker även Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik. De ansvarar för EU-kommissionens strategier för regioner och städer. För att fördjupa förståelsen mellan EU och den lokala och regionala nivån i Sverige besöker man Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor. De utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika EU-relaterade frågor som berör kommuner och regioner.

Dag 2

För att få inblick i kopplingen mellan den nationella nivån och EU besöker man Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Det är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Deras huvuduppgift är att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. Avslutningsvis blir det även ett besök på Småland Blekinge Halland South Sweden som är vårt eget regionala Brysselkontor. De agerar både dörröppnare och bevakar regionens intressen i EU-relaterade frågor.

Sidan uppdaterades senast: