Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Markföroreningar i Dalen

I kvarteret Dalen i Gislaved, vid och kring det som kallas den björkbeväxta kullen, rekommenderar kommunen att invånarna tillsvidare undviker att leka eller rasta hundar då undersökningar visar på markföroreningar.

Resultatet av gjorda miljöundersökningar i kvarteret Dalen visar på halter av olika ämnen i så hög koncentration att åtgärder behöver vidtas. Främst berör detta den björkbeväxta kullen där rekommendationen är att undvika att leka eller rasta sina husdjur innan den är sanerad. Boende på området har fått direkt information om detta.

Bakgrund till undersökningen

Anledningen till att undersökningen genomförts är att bostadsbolaget Gislavedshus önskat köpa mark för att bygga bostadshus på björkkullen, Dalen 9. Då det från mitten av 1880-talet och fram tills början av 1970-talet funnits industrier av olika slag på denna plats misstänkte man att det kunde förekomma föroreningar i marken. Av denna anledning genomförde Gislaveds kommun med hjälp av företaget Vatten och Samhällsteknik en inledande miljöundersökning av området. Undersökningar utfördes våren/sommaren 2018 och kompletterades under hösten.

Kommunen har nu fått de slutliga analyserna och vill berätta för de boende i Dalen och andra besökare av Dalenparken om vad som framkommit och vilka åtgärder vi nu vidtar.

Föroreningar och höga halter av zink

I dammen med badbrygga har föroreningar hittats i bottensedimenten. Det innebär att det är olämpligt att bada eller på annat sätt göra så att bottensedimenten rörs upp då det kan medföra att föroreningarna sprids till vattnet och vidare ut i Nissan. Vi rekommenderar också att man som försiktighetsåtgärd undviker att äta fisk som fångats i dammen.

I den björkbeväxta kullen mot Anderstorpsvägen har vi i det ytliga jordskiktet hittat metallen zink i halt som flera gånger överskrider naturvårdsverkets riktlinjer. Zink i markföroreningar betraktas förvisso inte som någon hälsorisk, men som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi ändå att undvika lek eller att rasta sina husdjur i björkkullen innan den är sanerad.

Nedanför kullen har i de djupare jordlagren hittats flera olika föroreningar i hög koncentration, lyckligtvis är halterna i de ytliga jordskikten inte höga. Detta innebär att det inte är farligt att vistas, leka eller låta husdjuren vara på de omkringliggande gräsytorna.

Handlingsplan

Kommunen har, tillsammans med Gislavedshus, beslutat att genomföra en sanering av ”björkkullen”. Detta görs för att ta bort riskerna med föroreningen. Träden och all jord kommer att tas bort och förhoppningen är att berget under ska kunna bli en ny och attraktiv del av Dalenparken.

Som en försiktighetsåtgärd har kommunen och Gislavedshus även beslutat att genomföra ytterligare undersökningar av marken i Dalenområdet och bottensedimentet i dammen, se karta. När dessa undersökningar är klara tas beslut om fler åtgärder behöver vidtas.

Om du har frågor kontakta Gislaveds kommun via Kontaktcenter tel:0371-81000 eller kommunens e-post

Karta över Dalen och saneringsområden

Sidan uppdaterades senast: