Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Besparingar inom socialtjänsten

Socialnämnden befarar ett ekonomiskt underskott på mellan 15-25 miljoner kronor för 2019. I samband med den ekonomiska uppföljningen i februari gav socialnämnden därför socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på besparingar.

Orsaken till underskottet är ökade behov inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderverksamheten. Samtidigt väntas minskade intäkter från migrationsverket och arbetsförmedlingen.

För att klara att driva verksamheterna inom de ekonomiska ramar som socialnämnden har för 2019 behöver besparingar göras i alla socialförvaltningens verksamheter.

Socialförvaltningen tog fram ett besparingspaket som var uppe på socialnämndens sammanträde den 19 mars. Socialnämnden fattade då beslut om ett antal besparingar men har också gett förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda vissa delar.

Följande beslut om besparingar har socialnämnden tagit den 19 mars 2019:

 • Minskad ambitionsnivå med 10 % i det proaktiva arbetet inom ramen för försörjningsstöd samt återkomma med utförligare beskrivning av vad det innebär om man tar bort fler tjänster.
 • Slå ihop Blomstervägens och Hagagårdens dagverksamheter för personer med demenssjukdom. All dagverksamhet kommer framöver vara på Blomstervägen.
 • Lägga ner datacentrum inom arbetsmarknadsorganisationen.
 • Lägga ner KUL (Kommunala ungdomslyftet) inom arbetsmarknadsorganisationen.
 • Minska förvaltningens övergripande resurser med 10 %.
 • Ambitionsnivå gällande ekologiska livsmedel kommer inte att höjas.
 • Säga upp avtalet gällande personliga ombud.
 • Inte öka LOV-ersättningen (hemtjänst) 2019.

Följande beslut om ytterligare utredning eller översyn har socialnämnden tagit den 19 mars 2019:

 • Genomföra en översyn av matpriser. Detta avser matabonnemang på vård- och omsorgsboende, matdistribution samt daglig verksamhet. Överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kan börja gälla tidigast den 1 januari 2020.
 • Genomföra en samlad fördjupad utredning av insatser för vuxna inom individ- och familjeomsorgen. Utredningen ska omfatta boendestöd, Snäckans öppenvårdsmottagning, ung individ, Henja hemmet samt myndighetsutövning.
 • Utreda möjlighet till minskade kostnader för träffpunkter/aktivering genom att skapa nytt koncept.
 • Nämnden har fattat beslut om att inte lägga ner något vård- och omsorgsboende men gett i uppdrag till förvaltningen att utreda vilka vård- och omsorgsboende som helt eller delvis kan göras om till biståndsbedömda trygghetsboenden.
 • Minska antalet kök genom att utreda om Mariagården kan laga maten till Ekbacken och om Blomstervägen kan laga mat till Gislow.
 • Total utredning av funktionhinderverksamheten med uppdrag att ta fram förslag som minskar kostnader med 10 mnkr.
 • I samband med att korttidsplatser inom vård och omsorg samlokaliseras på Solbacka öppnas 16 platser istället för planerade 21. 4 platser på Mariagården och en plats på Hestragården används istället som reservplatser.

Beslutade utredningar genomförs så skyndsamt som möjligt och kommer löpande upp på socialnämnden för beslut under våren 2019.

I samband med detta sa socialnämnden nej till att minska bidrag till föreningar.

För mer information ring Kontaktcenter 0371 810 00 eller skicka e-post

Sidan uppdaterades senast: