Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Rapport från Brysselresan

Vad hände när representanter från kommunen var i Bryssel för att få större nytta av EU-samarbetet? Läs vår berättelse från resan.

Ungefär hälften av alla beslut som fattas på kommunal och regional nivå i Sverige påverkas direkt eller indirekt av EU. Resan till Bryssel som kommunledningen gjorde den 24-26 mars gjordes av strategiska skäl, för att kommunen ska kunna få större nytta av EU-samarbetet och bättre kunna möta de utmaningar som vi och alla andra kommuner står inför

Europeiska regionkommitén

Efter en sen ankomst till Bryssel söndag kväll startade måndagen 08.00 med en promenad till Europeiska Regionkommittén (ReK). Här blev vi mottagna av Peder Jakobsson.

Peder började med en kort tillbakablick till varför regionkommittén skapades och varför det fortfarande är viktigt för EU med starka regioner. EU vill ha en struktur som inte bara bygger på starka, centraliserade stater.

Detta för att minimera riskerna för konflikter och krig i Europa. ReK vill föra EU- närmare medborgarna och uppmuntra subsidiaritetskulturen, det innebär att beslut ska fattas av den instans som är närmast de som berörs. Dessutom vill man skapa en mötesplats där regioner och kommuner kan dela med sig av kunskap och delta i dialogen med EU-institutionerna.

Av de 350 ledamöterna i ReK har Sverige 12. Dessa föreslås av SKL och beslutas av regeringen. Extra kul för Gislaveds kommun är att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie Johansson (S) är nominerad av SKL att bli en av dessa 12.

Frågor där ReK har stort inflytande är bland annat folkhälsa, miljö och energi, transporter, utbildning och ungdomsfrågor samt sysselsättning och sociala frågor.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitén

Därefter träffade vi Jüri Soosaar från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) som är ett rådgivande EU-organ med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper så som civilsamhällesorganisationer.

Parlamentet, rådet och kommissionen måste rådfråga EESK när nya lagar ska stiftas inom ett 20-tal områden och enkelt uttryckt handlar det om frågor som påverkar människors dagliga liv. EESK är en bro mellan EU:s beslutsfattande institutioner och EU-invånarna. EESK är den enda möjligheten, för de grupper de företräder, att på formell väg påverka förslag till EU-lagstiftningen.

Just nu arbetar EESK mycket med valet till Europaparlamentet. En tydlig effekt av detta arbete är kampanjen, ”Den här gången röstar jag”. Länk till annan webbplats.

Generaldirektoratet för regional och stadspolitik

Därefter bar det, via tunnelbana, av till ett möte med Maude Skäringer på Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (GD Regio). De ansvarar för EU-kommissionens strategier för regional- och stadspolitik med målet att stärka ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

GD Regio arbetar bland annat med bidrag till hållbar utveckling med fokus på energi och klimat. Detta görs genom fonder som ERDF, European Regional Development Fund och ESF European Social Fund.

EU har miljömål för 2020 och 2030 samt ett långsiktigt mål mot 2050. Miljöfrågor är viktiga för EU men de måste ändå ständigt arbeta med frågorna för att hålla dem aktuella.

GD Regio har fram till 2020 som mål att styra mot en koldioxideffektiv ekonomi. Det gör man bäst genom att fokusera på att reducera energianvändningen samt producera ny miljövänlig energi.

I detta arbete har man fokuserat på innovation och forskning, informations- och kommunikationsteknologier samt att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Man försöker ha ett brett samhällsperspektiv, exempelvis vad minskad kolbrytning får för effekt på arbetsmarknaden, sociala risker och behov av omskolning.

De nya målen som ska gälla 2021-2027 är fortsatt energieffektivisering, smarta distributionsnät och minskad koldioxidförbrukning/miljöpåverkan. För att målen ska nås behöver alla vara med och bidra.

Sveriges kommuner och landstings Brysselkontor

Dagen avslutades hos Lotta Dahlerus och Sara Ludvigsson på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s Brysselkontor.

SKL ser tre starka huvudskäl till att vara på plats och varför det är viktigt för kommuner och regioner att engagera sig. EU:s beslut påverkar ända ner på kommunnivå i medlemsländerna.

Sverige är unikt med sitt kommunala självstyre, vilket skiljer sig från de flesta andra länders. Det gör det extra viktigt att förstå och påverka beslut så de fungerar även i ett svenskt sammanhang. Slutligen skapas nya arenor för informations- och erfarenhetsutbyte.

SKL har många olika påverkanskanaler och arbetar under 2019 exempelvis med EU:s nya budget efter 2020, det socialt hållbara EU, hållbart asyl och flyktingmottagande, EU:s vattendirektiv, en ny plaststrategi samt mobilitet och infrastruktur.

SKL lyfter särskilt fram vilken stor påverkan EU har på de beslut som fattas i kommunfullmäktige i en svensk kommun och att fler borde intressera sig mer för hur det fungerar. Dessutom lyfte de fram hur mycket de flesta får tillbaka av EU samarbetet. SKL sammanställer mycket information och denna är tillgänglig på SKL:s webbplats.

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Tisdag morgon började med ett besök hos Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Det är Sveriges största utlandsmyndighet och Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här träffade vi flera olika representanter som bland annat arbetar med miljö- och energifrågor.

En kort introduktion om hur EU fungerar utifrån representationens perspektiv samt hur man arbetar gav en värdefull inblick i hur regeringen försöker få mesta möjliga genomslag för Sveriges åsikter i EU.

Vi pratade om arbetet med energiomställningen från kol och gas till förnybar energi. Även här lyftes fram att ökad energieffektivitet (att minska behovet av energi) och arbetet med förnybara energikällor går hand i hand.

En viktig del i detta arbete handlar om distributionsnät. Ett effektivt distributionsnät är nödvändigt för att kunna ”flytta” miljövänlig energi som produceras i ett land till ett annat land för konsumtion. Sverige ligger bra till i att skapa förnyelsebar energi och kommer överträffa EU:s krav. Men det gäller att hela Europa når målen för att vi ska få de stora miljövinsterna.

Även arbetet med den cirkulära ekonomin diskuterades, det handlar bland annat om att minska avfall, öka återvinning och återanvändning, öka producentansvaret samt att införa källsortering av textilier.

Småland Blekinge Halland, South Sweden

Ett stenkast från representationen ligger Småland Blekinge Halland South Sweden som är vårt eget regionala Brysselkontor och här träffade vi Linda Reinholdsson. Kontoret agerar både dörröppnare och bevakar regionens intressen i EU-relaterade frågor.

Linda berättar att inom EU hanteras många nya utmaningar. Till de redan förekommande spänningarna mellan nord och syd kommer nu även öst-västliga spänningar, sociala spänningar samt ökade spänningar mellan stad och land. Andra frågor som får mycket fokus är valet till Europaparlamentet, flyktingar och integration samt försvar och säkerhet.

Linda jobbar med kompetensförsörjning, transport, integration, hälsa och åldrande, digitalisering, smarta och hållbara städer och samhällen.

Flera frågor kring transporter diskuterades, både väg, järnväg och hamnar. Fokus på hållbara transporter och goda transportmöjligheter så som Baltic Link diskuterades också.

Vårt regionkontor är aktiva i dessa diskussioner och frågan har hög prioritet. Vi fick insyn i hur arbetet går till, vad som görs gemensamt inom EU, vad medlemsstaterna måste göra själva och hur man får upp kommissionens intresse.

Kontoret behöver kommunala och regionala perspektiv för att konkret kunna lyfta frågor och belysa problem. En tankeväckande kommentar från Linda som fastnade i huvudet på flera av oss var att hon tyckte det var minst lika viktigt för en kommun att vara i Bryssel som att vara i Stockholm. Med det menade hon att det är så mycket som beslutas inom EU som påverkar oss, då måste vi vara med och försöka påverka och föra fram våra åsikter på samma sätt som vi gör nationellt. Det innebär inte att vi fysiskt ska åka till Bryssel hela tiden, men vi behöver se EU som en självklar del i vårt arbete på ett sätt som vi kanske inte gjort fullt ut hittills. Möjligheterna är stora!

Fortsatt arbete med EU-frågor

Avslutningsvis kan konstateras att hos alla vi mött fick vi konkreta tips och uppslag att ta med oss hem. När vi nämner våra frågeställningar kommer det ofta upp tips på relevanta nätverk och samarbeten som redan finns. Vi rekommenderas också att försöka göra saker ihop, att gå samman, det ökar alltid möjligheten att påverka, förändra eller få bidrag. Kommunstyrelsen kommer nu att arbeta vidare med EU-frågorna och den närmaste tiden kommer mycket fokus att kretsa kring EU-valet.

Sidan uppdaterades senast: