Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny avdelning inrättas

En ny avdelning föreslås inrättas i kommunens verksamhet. Avdelningens uppgift blir att genom utbildnings- och praktikinsatser öka individens förutsättningar att hitta arbete och självförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutade 28 maj att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att en ny avdelning inrättas. I den nya avdelningen, Avdelningen för arbete & utbildning, ska enheterna ha ett gemensamt grunduppdrag; att kommuninvånare ska komma ut i egenförsörjning. Avdelningen ska också underlätta den omställning kommunen och näringslivet står inför avseende kompetensförsörjning.

Vi går mot en ökad digitalisering. Det är viktigt för oss att underlätta den omställning som både kommunen och näringslivet står inför så vi klarar av att kompetensförsörja våra verksamheter för framtiden säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utredning om arbetsmarknadsinsatser ligger bakom den nya avdelningen

I december 2018 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektör Malin Aronsson att göra en utredning med översyn av kommunens arbetsmarknadsinsatser. I uppdraget ingick att utforma förslag på en effektivisering med målet att minska arbetslöshet och motverka utanförskap samt långvarigt bidragsberoende bland kommuninvånare. Samtidigt var det av vikt att planera omställning för att säkra framtida kompetensförsörjning.

Det är tydligt att vi behöver arbeta med ett helhetstänk i dessa frågor och sätta individen i centrum för att ge den enskilde den bästa förutsättningen säger Anton Sjödell (M), kommunalråd.

Öka individens förutsättningar genom utbildning, praktik och arbete

Avdelningen får till uppgift att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. Detta med ett strategiskt omställningsperspektiv för att säkra kompetensförsörjningen i kommunen.

Den nya avdelningen ska bestå av fyra enheter:

  • Arbetsmarknad
  • Vuxenutbildning
  • Ekonomiskt bistånd
  • Enheten för operativ verksamhet

Uppdraget ska utföras utifrån invånarens perspektiv med fokus på att förstärka det positiva och tillvarata varje individs potential. På det här sättet följs individen av avdelningen på ett tydligt sätt under processens gång, från det att ansökan om ekonomiskt bistånd beviljas, utbildning och/eller praktik genomförs, tills dess att individen har arbete och är i självförsörjning.

Viktigt att tänka utanför boxen

Genom ökade möjligheter att samverka och fördela resurser mellan enheterna kommer avdelningen kunna utföra grunduppdraget på ett effektivt sätt med hög kvalitet ut mot individen.

Vi måste vara öppna för att hitta nya modeller för hur vi ger möjligheter för människor att komma i arbete. Individens förutsättningar måste vara styrande och då behöver vi tänka utanför boxen” säger kommunalråd Marie Johansson (S)

Avdelningen träder i kraft 1 januari 2020. Kommunstyrelsen kommer under första året vara ansvarig nämnd för den nya organisationen. Parlamentariska kommittén skall under året utreda och därefter lämna förslag till kommunfullmäktige om vilken nämnd den nya avdelningen är mest lämpad att ligga under efter 2020 års slut. Den nya avdelningen kräver ingen extra tilldelning av resurser utan finansieras genom omfördelning av medel från nuvarande ansvariga nämnder till kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: