Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Beslutade besparingar i socialnämnden

Socialnämnden har under våren fattat ett antal beslut om besparingar med anledning av nämndens ekonomiska läge. Nuvarande prognos visar på ett underskott på drygt 40 mnkr.

Orsaken till besparingen är ökade behov inom framförallt individ- och familjeomsorgen och funktionshinderverksamheten. Samtidigt ses också minskade intäkter från framförallt migrationsverket men också arbetsförmedlingen. Detta innebär att socialnämnden behöver göra besparingar i alla verksamhetensområden för att klara att driva verksamheten inom de ekonomiska ramarna för 2019.

Beslutade besparingar

Socialnämnden har vid mötet den 21 maj fattat beslut om ytterligare besparingar utifrån de utredningar som förvaltningen genomfört samt gett förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda vissa delar.

Följande beslut tog socialnämnden den 21 maj 2019;

  • Ett förslag som ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut gällande justerade matpriser för att öka självfinansieringsgraden. Det avser matabonnemang på vård- och omsorgsboende, matdistribution och daglig verksamhet.
  • Nytt koncept kring träffpunkterna/aktivering inom samtliga verksamheter inom socialförvaltningen för att minska kostnader för denna verksamhet. Fokus är att tillgodose behovet av en meningsfull vardag och aktiviteter för invånare som har behov av stöd för detta.
  • Omvandla köket på Gislow från ett tillagningskök till ett serveringskök
  • Justerat lunchpriserna på de kommunala restaurangerna
  • Reviderat riktlinjer SOL (Socialtjänstlagen) gällande sociala aktiviteter, matdistribution och städ
  • Reviderat förfrågningsunderlag LOV (Lagen om valfrihet) och minskat ersättningsnivån
  • Minskat stöd gällande arbetsmarknadsinsatser inom funktionshinder

Totalt kommer dessa beslut minska kostnaderna för socialnämnden med 16,6 mnkr på helår

Uppdrag till socialförvaltningen

Socialnämnden fattade även beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att:

  • Utreda möjligheten att stänga ett vård- och omsorgsboende helt eller delvis och eventuellt ersätta platserna med befintliga platser, som står tomma i övriga verksamheter
  • Utreda möjligheten att omvandla seniorboende 70+ till biståndsbedömt trygghetsboende

Sidan uppdaterades senast: