Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samrådsmöte för Södergårdsområdet i Gislaved

Samrådsmötet gäller ändring av detaljplan för del av Sörgårdsområdet, etapp 3, B och C i syfte att ge fastigheterna större byggrätt.

Planändringen innebär ökning av den yta som får bebyggas per fastighet och en ökning av tillåten byggnadshöjd från en till två våningar vilket ger fastigheterna större byggrätt. Ändringen förväntas bidra till minskade handläggningstider och kostnader vid bygglovsprövningar då bygg- och miljönämnden kan fatta snabba och rättsäkra beslut väl grundade i plan- och bygglagen.

För utbyte av information och synpunkter är du välkommen till ett samrådsmöte i kommunhuset i Gislaved.

Datum: Torsdag den 13 juni

Tid: Klockan 18.30

Plats: Kommunhuset i Gislaved

Planförslaget finns tillgänligt i kommunhusets entré och på kommunens webbplats gislaved.se/detaljplaner

Samrådstiden är 29 maj - 3 september 2019

Eventuella synpunkter på förslagen ska skickas till:

Gislaveds kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

332 80 Gislaved

Eller per e-post: kommunen@gislaved.se

Senast den 3 september ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Sidan uppdaterades senast: