Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

På bilden: Alma Maslan, Gunell Eriksson, Elisabeth Andersson, Tudorita Movilau, Lena Ask Heijel, Razija Trnovac, Izabela Sowa, Susanne Hill och Fadila Klinac

Lyckad Flytt av hemtjänsten

Flytten av Anderstorps hemtjänst till Gislaved har gett positiva resultat och enligt medarbetarna har det stärkt samarbetet i gruppen.

Innan flytten av Anderstorps hemtjänst till Gislaved i början av 2019 var det många medarbetare som kände oro inför att gruppen i Anderstorp skulle utgå ifrån Gislaved och inte Anderstorp. Nu är medarbetarna från båda orterna glada över flytten och känner att det finns fördelar med att utgå ifrån samma lokaler.

Bakgrund till flytten

En del av socialförvaltningens förändringsarbete har inneburit att Anderstorps hemtjänst skulle flyttas över till Gislaved. Enhetschef Alma Maslan berättar att ett viktigt uppdrag för henne var då att fortsätta leda förändringen genom att bygga relationer och skapa delaktighet hos medarbetarna. På så sätt kunde de lära känna varandra och hitta en gemensam grund. Under de första månaderna i höst har fokus varit att lyssna på medarbetarnas olika behov och förutsättningar.

-Medarbetarna i Anderstorps hemtjänst har en hög kompetensnivå, lång erfarenhet och därmed god kunskap om verksamheten, likaså om brukarnas behov och önskemål. Tack vare det engagemang och den motivation som medarbetarna känner i sitt arbete kunde vi tillsammans tackla de utmaningarna och frågeställningarna som vi stötte på, säger Alma Maslan.

Efter förändringen och flytten till Gislaved kunde man snabbt se positiva resultat på flera olika områden. Baserat på resultaten för augusti, september och oktober 2019 i jämförelse med samma period 2018 har den direkta brukartiden ökat med 3 procent samtidigt som de totala kostnaderna för fordon och lokalhyra har minskat.

- Trots oron för ökade körsträckor, kan vi se att dessa till och med har minskat. Vi har också ersatt fossilbilar med elbilar och på så sätt sparar även på miljön, säger Alma Maslan. 

Arbetsmiljömässigt har förbättringarna berört både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Bland annat genom förändringar i matdistribution, ökat inflyttande i schemaläggning, minskning av övertidsarbete samt närhet till ansvarig chef.

- Det är medarbetarna som leder en verksamhet till framgång, och vi har fantastiska medarbetare i kommunens hemtjänst. Jag är stolt över vår verksamhet och det arbete som medarbetarna har åstadkommit. Det finns dock en del kvar att jobba med och nu kommer vi att fokusera på och hjälpas åt med de utmaningarna som kvarstår, säger Alma Maslan.

Monica Björkman, arbetsplatsombud i Anderstorps hemtjänst och medarbetaren Elisabeth Andersson berättar:

- Flytten var jobbig och vi kände inte att vi fick vara delaktiga. Vi har hållit ihop och vi tycker att det har stärkt gruppen. Nu är vi delaktiga och vi får veta mer om hur det går för verksamheten.

Monica och Elisabeth berättar att samarbetet mellan kollegorna och de olika professionerna fungerar bättre nu när alla är samlade under samma tak. Tillsammans arbetar sjuksköterskor, rehab och nattpersonal. Nu har de möjlighet att träffas på morgonen och kvällen för att stämma av med varandra. Det är även lättare att få tag på med rätt person direkt, vilket kunde vara ett bekymmer tidigare.

- Vi får påverka schemat efter våra önskemål och det tycker vi är bra. Vi har kunnat använda Klockargården i Anderstorp, för kortare raster och toalettbesök. Detta har underlättat mycket för oss, berättar Monica och Elisabeth.

Monica, Elisabeth och Alma berättar om förändringsarbetet på hemtjänsten.

Elisabeth Andersson, Monica Björkman och Alma Maslan.

Erfarenheterna från medarbetarna i Gislaveds hemtjänst beskrivs vara positiva. Elisabeth Davidsson som är arbetsplats- och skyddsombud i Gislaveds hemtjänst håller med om att det nu är lättare att samarbeta med varandra.

- Man nyttar kompetensen bättre vid speciella uppdrag som exempelvis när en brukare inte kan svenska språket. Då har hemtjänstgrupperna kunnat utnyttja olika språkkompetenser och kulturella erfarenheter i syfte att bättre kunna tillgodose brukarnas behov. Utöver det har man haft möjlighet att använda bilarna på ett mer effektivt sätt, likaså utbyta kunskaper och erfarenheter i större omfattning än tidigare, säger Elisabeth.

Bättre samarbete mellan hemtjänst och rehab

Marie Kam som är legitimerad arbetsterapeut vid kommunens rehabenhet säger sig uppleva flytten av Anderstorps hemtjänst som positiv. Bland annat upplever man den fysiska närheten vara en fördel då det är lättare att sticka bort till hemtjänsten och diskutera olika gemensamma ärenden nu när alla utgår från samma lokaler.

Malin Karlsson, teknikadministratör vid digitala serviceteamet beskriver sina upplevelser om hur flytten har gynnat samarbetet mellan hemtjänsten och digitala serviceteamet:

- Det har alltid varit ett bra samarbete med hemtjänsten i Anderstorp, men den fysiska tillgängligheten samt kommunikationen har utökats ännu mer. Det spontana samarbetet vid akuta situationer har möjliggjorts på ett helt annat sätt, säger Malin Karlsson.

Inger Karlsson får bra service

Inger Karlsson från Anderstorp har haft hemtjänst i flera år. Hon berättar att hon alltid har varit nöjd med hemtjänsten och att hon har fått lika bra hjälp även nu när Anderstorps hemtjänst utgår från Gislaved:

- Det är duktiga människor som jobbar i hemtjänsten. De hjälper mig med så mycket och lite till. Jag har alltid varit nöjd och jag tycker inte att flytten har ändrat på något. Jag får fortfarande samma hjälp och jag är fortfarande mycket nöjd. säger Inger Karlsson.

Brukaren Inger får besök av två medarbetare på hemtjänsten.

Susanne Hill, Inger Karlsson och Katarzyna Migdal-Opler.

Sidan uppdaterades senast: