Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Visionsbild över Gislaved 2040

Visionsbild över Gislaved 2040. Klicka på bilden för att se den i större format.

Utveckling av Gislaveds centrum

12 december förväntas fullmäktige besluta hur Gislaveds centrum kan utvecklas för att bli mer attraktivt med en mix av bostäder, caféer, butiker, företagande och mötesplatser.

- Vi arbetar hela tiden på olika sätt med att öka attraktiviteten för att bo och leva i kommunen. På kommunstyrelsens sammanträde förra veckan tog vi ett stort kliv när vi beslutade om det nya idé- och gestaltningsprogrammet för Gislaveds centrum. Det slutgiltiga beslutet tas förhoppningsvis av kommunfullmäktige den 12 december, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Idé- och gestaltningsprogrammet för Gislaved 2040 är ett visionsdokument som visar hur Gislaveds tätort och dess centrala delar kan utvecklas för att bli mer attraktivt att bo och vistas i.

- Vi vill med det här beslutet visa att mötet mellan Nissan och centrum har stor potential och att det är i den riktningen vi vill att utvecklingen sker. Området kan bli en attraktiv mötesplats som pulserar av liv. Jag ser framför mig en mångfald av människor, handel och olika aktiviteter, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Mötesplatsen vid Nissan

Namnet på idé- och gestaltningsprogrammet är Mötesplatsen vid Nissan eftersom ån ska få en mer central roll i Gislaveds centrum framöver. Genom att bostäder, butiker, mötesplatser och parker utvecklas i området mellan nuvarande centrum och Nissan blir ån en viktig del av centrum. Utmed vattnet möjliggörs för bland annat bostäder, gångvägar, gång- och cykelbro över till Henja, aktivitetsytor, odlingsmöjligheter och badplats.

- Vi skapar förutsättningar för att bygga ett attraktivt centrum. Men kommunen kan inte göra det själva utan det ska vi göra tillsammans med näringslivet, byggföretag och andra intressenter, säger Anton Sjödell (M).

När Gislaveds centrum kan se ut som på visionsbilderna är för tidigt att säga. Syftet med idé- och gestaltningsprogrammet är att alla som är eller kommer att bli inblandade i arbetet har en någorlunda gemensam bild av framtiden.

- Det känns härligt när vi nu får en bild av vilka fantastiska möjligheter vi har att utveckla Gislaveds centrum. Att använda våra ytor på ett nytt sätt och skapa ”rum” är rätt sätt att möta framtiden. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet och allt positivt det innebär för kommunen, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Visionsbild över området närmast Nissan.

Visionsbild över området närmast Nissan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Fler bostäder och ett hållbart centrum

Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål är att det ska byggas fler bostäder i kommunen. Förutom att idé- och gestaltningsprogrammet skapar förutsättningar för en mer trivsam ort innebär det också en ökning av ungefär 300 bostäder i nuvarande centrum och ytterligare ungefär 500 i området mellan Järnvägsgatan och Nissan. De ska bidra till en blandad och varierad bebyggelse som kan vara allt från två till åtta våningar hög.

- I arbetet med planeringen har vi även tagit med att det är viktigt med väl tilltagna friytor mellan husen så att det finns bra med plats för parker, grönska, lek och ytor för dagvattenhantering, säger Sven Hedlund, stadsarkitekt.

Ett genomgående tema är hållbarhet, vilket kan uppnås på olika sätt. Exempelvis gröna tak, stadsodling, bikupor och fruktlundar. Det handlar också om att samla service inom gångavstånd samt öka tillgängligheten och tryggheten så att människor i olika åldrar kan träffas på ett enkelt sätt. Fler gångstråk och grönytor bidrar både till trivsel och bättre miljö.

- Jag ser det som självklart att vi tänker långsiktigt och låter samhällsbyggandet medverka till en hållbar framtid. Vi börjar med Gislaved, sedan kommer vi allt eftersom att även titta på övriga orter i kommunen, säger Carina Johansson (C).

Visionsbild Köpmangatan.

Vistionsbild Köpmangatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommunens invånare har varit med och tyckt till

En mycket viktig del i arbetet med Mötesplatsen vid Nissan har varit att få med invånarnas tankar och idéer. För att få in förslag och synpunkter från människor i olika åldrar, kommersiella aktörer och politiker genomfördes ett flertal dialoger och workshops under 2018 och 2019. Man har också kunnat lämna in förslag genom en webbenkät.

Bild med citat från de medborgardialoger som har genomförts.

Bild med citat från de medborgardialoger som har genomförts. Klicka på bilden för att se den i större format.

Ett antal åtgärder krävs

För att kunna genomföra och uppnå idé- och gestaltningsprogrammets vision krävs att ett antal åtgärder kring infrastruktur genomförs. Planering och precisering kommer att ske inom de närmaste åren.

Karta över de sex åtgärder som behöver genomföras för att uppnå idé- och gestaltningsprogrammet.

Karta över de sex åtgärder som behöver genomföras för att uppnå idé- och gestaltningsprogrammet. Klicka på bilden för att se den i större format.

Åtgärd 1

Stationsallén och Södergatan öppnas upp för enkelriktad trafik söderut genom ett gångfartsområde. Utmed delar av sträckan, vid gatans kant finns det möjlighet till parkering.

Åtgärd 2

Det byggs en ny gång- och cykelväg som förbinder området Henja med centrum. Genom en ny bro över Nissan ökar tillgängligheten till centrum samtidigt som den öppnar upp tillgängligheten till området kring Nissan. Från Gyllenforsskolan blir sträckan till centrum ungefär 500 meter kortare än idag.

Åtgärd 3

Mårtensgatan får en ny funktion, karaktär och sträckning mellan Järnvägsgatan och Norra Storgatan. Från dagens industrigata blir den en gata med bostäder och butiker eller andra verksamheter.

Åtgärd 4

Gångfartsområde görs på Södra och Norra Storgatan mellan Västergatan och Sjukhusgatan. Gatan ges ny utformning där fotgängare, cyklister och fordon samsas om samma utrymme.

Åtgärd 5

Ett resecentrum med bussangöringar placeras utmed Järnvägsgatan vilket ger ökad tillgänglighet till resecentrum. På sikt är förhoppningen att åtgärden kan bidra till ökad användning av kollektivtrafik.

Åtgärd 6

Syllgatan utvecklas till en lokalgata. Det ökar tillgängligheten för gående, cyklar och fordon till området mellan Järnvägsgatan och Mårtensgatan.

Visionsbild Mårtensgatan.

Visionsbild Mårtensgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Många av åtgärderna kommer från de förslag som lämnats i samband med dialoger och workshops.

- Det är roligt att så många av de medborgarförslag som kommit in faktiskt har fått genomslag i programmet, säger Susanne Härenstam, utvecklingsledare på avdelningen för hållbar utveckling.

Vill du ta del av framtidsplanerna för Gislaveds centrum?

Om kommunfullmäktige beslutar att anta idé- och gestaltningsprogrammet kommer det att finnas tillgängligt i sin helhet på sidan Fokus Gislaveds centrum i mitten av december. Där kan du också läsa om hur arbetet har genomförts.

I början av 2020 bjuder vi in dig som invånare eller företagare till informationsmöten där visionen om det framtida Gislaveds centrum presenteras. Mer information kommer i januari 2020.

Visionsbild Järnvägsgatan.

Visionsbild Järnvägsgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Bakgrund

Idé- och gestaltningsprogram för Gislaved 2040 – Mötesplatsen vid Nissan ska ligga till grund för strategi- och utvecklingsarbete för miljöerna i Gislaveds centrum samt för viktiga stråk, mötesplatser och kopplingar till centrum. Programmet utgår ifrån de fokusområden som pekas ut i gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved, som antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (reviderad den 21 september 2015).

Enligt FÖP ska Gislaved vara centralort i kommunen och präglas av närhet mellan service och boende, mellan arbetsplatser och boende och mellan människor. I FÖP lyfts särskilt hur viktig ån Nissan har varit och är för ortens utveckling och framtid.

Idé- och gestaltningsprogrammet, utgår från ett helhetsperspektiv där social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet har lika stor betydelse. Medborgardialogerna som har genomförts inför detta arbete ska få genomslag och barn-, ungdoms- och äldreperspektiven ska belysas. Näringslivets behov av effektivitet, tillgänglighet och utveckling ska finnas med. De kvalitéer som finns i och med närheten till vattendraget Nissan ska utvecklas.

Avsikten är att idé- och gestaltningsprogrammet ska uppfattas som lättläst, överskådligt och inspirerande. Programmet har ambitionen att vara så flexibelt att flera lösningar och framtidsbilder är möjliga. Programmet kan användas som underlag för att kunna fatta beslut vid investeringar och åtgärder samt i framtida strategiarbete och utredningar.

Visionen tar inte ställning till detaljutformning på gaturum, torg, platser, byggnader, belysningar, möblering eller grönytor. Programmet styr inte heller val av material, kulörer eller växtlighet. Dessa frågor ska behandlas i ett särskilt stadsmiljöprogram.

De illustrationer som redovisas i visionen i form av planer, sektioner och perspektivbilder ska ses som inspirerande framtidsbilder som kan vara vägledande i de övergripande strategi- och gestaltningsfrågorna vid en framtida utveckling av ”Gislaved 2040 – Mötesplatsen vid Nissan”.

Idé- och gestaltningsprogrammet visar hur Gislaveds centrum kan bidra till att vi uppnår vår kommungemensamma vision:

”Gislaveds kommun - platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.”

Visionsbild Södra Storgatan.

Visionsbild Södra Storgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades senast: