Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Två undersköterskor med skyddskläder.

Undersköterskorna Sandra Sjöblom och Mimmi Svärd på Blomstervägens demenscentrum iklädda skyddsutrustning.

Så här används skyddsutrustning inom vård och omsorg

Många kan känna en oro över spridningen av coronaviruset. Så här arbetar vi för att förhindra en eventuell smittspridning.

Det finns en samhällsspridning av coronaviruset vilket gör att många känner oro över smittspridningen av viruset och sjukdomen covid-19. Både en oro för att själv bli smittad och för att smitta andra. Den oron finns också bland våra medarbetare inom vård- och omsorg och människorna de möter i sitt arbete.

- Vi arbetar för att våra brukare och anhöriga ska känna sig trygga med den vård och omsorg vi erbjuder. Den högst prioriterade frågan är att skydda brukare från smitta. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och anpassar vår verksamhet därefter, säger Annika Andersson, socialchef.

Riktlinjer från regionen för att förhindra smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheterna

Socialförvaltningen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som arbetar i nära samverkan med Region Jönköpings smittskydd och vårdhygien. Alla medarbetare följer deras rekommendationer.

Region Jönköpings län tar fram riktlinjer och rutiner för hur vården ska kunna utföras på ett säkert sätt vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Det handlar inte bara om skyddsutrustning utan om att jobba brett med olika åtgärder för att minska risk för smittspridning. Exempelvis information, utbildning, schemaläggning, riskbedömningar, olika flöden i verksamheten, basala hygienrutiner och städrutiner. Gällande hygienrutinerna är våra medarbetare välutbildade inom ämnet och det tillhör vardagsrutinerna inom alla våra verksamheter. Dessutom är punkten med i vår internkontroll och säkerställs regelbundet. Vi arbetar också med att snabbt isolera personer med symtom samt att hålla avstånd. Alla medarbetare med symtom stannar hemma från jobbet. Alla delarna är viktiga för att minska smittspridning.

Sjuksköterska eller läkare bedömer symtom

Alla medarbetare är extra uppmärksamma på om brukare uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Om någon uppvisar symtom får ansvarig sjuksköterska omedelbart information om detta. Sjuksköterskan gör sedan en bedömning. Finns det misstanke om covid-19 kontaktas läkare som i sin tur ordinerar provtagning.

Skyddsutrustning används i brukarnära arbete

Två undersköterskor iklädda skyddsutrusning.

Sandra Sjöblom och Mimmi Svärd iklädda skyddsutrustning. Klicka på bilden för att få se den i ett större format.

Så snart sjuksköterskan informerats om symtom som befaras vara covid-19 görs åtgärder för att begränsa smittspridningen. Utöver basala hygienrutiner och klädregler använder medarbetarna skyddsutrustning från den stunden att brukaren har symtom.

Prover för covid-19 analyseras av regionen. Om det visar sig att brukaren har covid-19 fortsätter medarbetarna att använda skyddsutrustning vid patientnära arbete. Om provsvaret är negativt anpassas utrustningen efter eventuella symtom. Grunden är att arbeta enligt basala hygienrutiner och klädregler.

Varför används inte munskydd vid allt brukarnära arbete?

Vi följer riktlinjerna från Region Jönköpings smittskyddsenhet. De är baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och där rekommenderas munskydd endast vid befarad eller bekräftad smitta. Ändras dessa riktlinjer kommer vi att göra detsamma.

Vår personal är dessutom noggrant informerade om att vara uppmärksamma på symtom hos både sig själva och hos de brukare som de vårdar. Vid minsta tecken på symtom hos medarbetare ska man stanna hemma. För brukare gäller att vi noggrant följer hälsotillståndet och våra medarbetare har mycket god kännedom om normaltillståndet hos brukarna och kan på så vis i ett tidigt skede uppmärksamma förändringar som kräver åtgärder.

Begränsad tillgång på skyddsutrustning

Två undersköterskor iklädda skyddsutrusning.

Undersköterskan Jessica Pettersson från hemtjänsten iklädd skyddsutrustningen som medarbetarna i vård och omsorg använder vid dropp och kontaktsmitta; visir, plastförkläde och handskar. Detta kombineras med handdesinfektion inför och efter vård. Klicka på bilden för att få se den i ett större format.

Tillgången på skyddsutrustning är en högt prioriterad fråga. Eftersom efterfrågan är stor i hela landet, och även globalt, så har de flesta leverantörer redan tömt sina lager. Det produceras nytt hela tiden, men många står i kö och leveranstiderna kan vara långa.

Vi har en ansvarig sjuksköterska som säkerställer både inköpen och att varje enhet har rätt lagernivå av skyddsutrustning.

Skyddsutrustning fördelas efter behov

All skyddsutrustning som finns i kommunens vård- och omsorgsverksamheter inventeras löpande och samordnas centralt. Alla enheter har en grundnivå av skyddsutrustning för att klara hantering av uppkommen eller befarad smitta. Skulle smitta bekräftas finns utrustning att tillgå, om det ändå skulle uppstå brist framöver kommer kommunerna i länet att kunna stödja varandra genom att länsstyrelsen samordnar tillgång och efterfrågan på skyddsutrustning mellan kommunerna.

Sidan uppdaterades senast: