Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Arbete och utbildning - beslut om ekonomiska ramar

Efter grundligt arbete har kommunstyrelsen nu beslutat om budgetramen för den nya avdelningen för arbete och utbildning.

Under slutet av förra året och början av 2020 har vi arbetat med att reda ut de ekonomiska konsekvenserna av att den nya avdelningen arbete och utbildning skapats inom kommunstyrelseförvaltningen utifrån befintliga verksamheter inom både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Att fördela de ekonomiska medlen visade sig vara komplexare än väntat och konsekvenserna mer svåröverskådliga än vi trott. Att det handlar om delar av verksamhet som dessutom finansieras med både skatteintäkter och stadsbidrag påverkade också våra bedömningar. Både uppfattningar och tolkningar av hur fördelningen skulle ske samt konsekvenserna av olika val har varierat och varit svårt att få ett säkert grepp kring.

För att få en så riktig fördelning och så rättvisa förutsättningar som möjligt tog vi tid på oss och gjorde en grundlig analys. Arbetet slutfördes i februari och i mars hade vi ett underlag att utgå ifrån. Ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 29 april och beslut har nu fattats den 13 maj 2020.

I och med detta är nu ramarna för 2020 helt klara för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt avdelningen för arbete och utbildning.

I korthet innebär det att 35,7 miljoner omfördelas för de verksamheter som flyttas från socialnämnden och 17,8 miljoner omfördelas för de verksamheter som flyttas från barn- och utbildningsnämnden. Den totala budgetramen för den nya avdelningen arbete och utbildning blir därmed 53,5 miljoner.

Från kommunledningen är vi nöjda med att denna process gjorts så grundligt och att vi inte fattat förhastade beslut som kunnat få besvärliga konsekvenser. Samtidigt har vi dragit lärdom om att dessa frågor är komplexa. Vid framtida organisationsförändringar kommer vi att arbeta på ett annat sätt för att undvika att hamna i samma situation.

Nu blickar vi framåt och fokuserar på den nya avdelningens arbete och de resultat vi är övertygade kommer att uppnås kring att hjälpa fler människor komma i egen försörjning.

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande

Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Anders Johansson, kommundirektör

Sidan uppdaterades senast: