Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Barn framför en gul skola i trä som tittar på en man.

Gullvivans elever och personal firar beskedet att förbättringsarbetet gett resultat.

Gullviveskolan godkänd av Skolinspektionen

Alla brister är åtgärdade och Gullviveskolan godkänns när Skolinspektionen gör uppföljningsbesök.

Skolinspektionen gjorde tillsyn av Gullviveskolan hösten 2018. Då konstaterades brister som bedömdes så allvarliga att Skolinspektionen la ett föreläggande vite på 800 000 kr om de inte åtgärdades. Bristerna gällde främst elevernas trygghet och studiero men även elevers rätt till särskilt stöd samt tillgång till psykologkompetens inom elevhälsan.

Skolvärdar och värdegrundsfrågor viktiga redskap när brister åtgärdades

När Skolinspektionen under våren 2020 nu gjort uppföljningsbesök har man kunnat konstatera att alla brister är åtgärdade och ger skolan godkänt. För att åtgärda bristerna har skolan bland annat anställt skolvärdar som är ute bland eleverna på rasterna. Skolvärdarna är även ute på morgonen när eleverna kommer till skolan och efter skoldagens slut. Skolan arbetar också intensivt med värdegrundsfrågor, bland annat genom samarbetsövningar.

Arbetet med förändringarna som gett resultat har letts av rektor Karl Arnros och biträdande rektor Maria Gull Erlandsson.

- Ett effektivt och målinriktat arbete, som vi gjort tillsammans med hela personalstyrkan, gav det resultat som vi förväntade oss. Vi är mycket glada över Skolinspektionens bedömning, säger Karl Arnros, rektor.

Elevers rätt till särskilt stöd i fokus

Skolan har under året också fokuserat på att utveckla arbetet med elevers rätt till särskilt stöd. Skolinspektionen bedömer nu att de elever som är i behov av särskilt stöd ges det stöd de behöver.

- Vi har under året också kompletterat med ytterligare psykologtjänst så att det nu är en del i elevhälsans arbete. Det här betyder mycket för verksamheten, säger biträdande rektor Maria Gull Erlandsson.

Att alla brister nu är åtgärdade och Gullviveskolan fått godkänt av Skolinspektionen är glädjande för huvudmannen.

- Det är glädjande att Skolinspektionen nu gör bedömningen att Gullviveskolan uppfyller lagens krav. Det är skolans gemensamma satsningar för att utveckla elevhälsans arbete samt elevernas trygghet och studiero som nu gett så gott resultat, säger Barn- och utbildningschef Carina Uvenfeldt.

Vid Skolinspektionens tillsyn 2018 granskades även Lundåkerskolan. Även där uppdagades brister vilka åtgärdades under förra året och godkändes vid Skolinspektionens uppföljning vid årsskiftet.

Sidan uppdaterades senast: