Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samrådsmöte om byggnation av bostäder i reftele

Bor du i Reftele? Nu har du möjlighet att tycka till om kommunens förslag till detaljplan för bostadsbyggnation av flerfamiljshus på fastigheten Ölmestad 28:1 inom Podalen i Reftele.

Välkommen på samrådsmöte i Reftele föreningsgård måndagen 29 juni. Mötet gäller detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Ölmestad 28:1 inom Podalen i Reftele.

Detaljplanens förslag är att ändra markanvändningen på fastigheten Ölmestad 28:1 så att området får bebyggas med bostäder i flerbostadshus, med maximalt två våningar. Detaljplanen är på samråd fram till till 20 september 2020.

Placering, tomtens förutsättningar och behov

Det finns ett behov av att utöka antalet bostäder i Reftele. Därför tas en ny detaljplan fram med fokus på nya bostäder. Det aktuella planområdet ligger i södra delen av Reftele, söder om väg 153 bland villabebyggelse inom Podalen. Området består idag av en öppen gräsyta och är kommunägt. Söder om planområdet ligger Nyckelpigans förskola och ca 100 meter norr om området ligger Ölmestadskolan. Den omgivande bebyggelsen består i övrigt av villor.

Förslag på utformning

Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder i flerbostadshus i maximalt 2 våningar. Maximal byggnadshöjd är 6 meter och max 40% byggnadsarea av tomten får bebyggas. Planen möjliggör därmed mellan 15-30 bostäder. I området ska det finnas plats för att skapa en bra utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för de boende.

Välkommen på Samrådsmöte

Tid: Måndagen 29 juni 2020 klockan 18
Plats: Reftele Föreningsgård

Samrådsmötet anpassas efter Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande covid­ -19. Besökare kommer att placeras glest och antalet besökare kommer begränsas. Mötet startar 18:00. Vid behov kommer ett extra möte hållas med start kring 19:15. Det beror på antalet besökare och bestäms på plats.

Samrådstiden

Samrådstiden för detaljplanen är 4 juni till 20 september 2020. Under den här tiden finns möjlighet för dig som invånare att lämna synpunkter. Detaljplanen är utställt på biblioteket i Reftele och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun

Bygg­ och miljöförvaltningen

332 80 Gislaved

eller via e-post.

Senast den 20 september 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

När planen är i laga kraft avses marken säljas till AB Gislavedshus som i dagsläget planerar att bygga enplansradhus på platsen.

Sidan uppdaterades senast: