Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Detlajplanekarta på ett geografiskt område med gula streckade linjer och namnet Haghultsleden.

Ny granskningstid för detaljplan i smålandsstenar

Kommunen planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Planförslaget har kompletterats och därför görs nu en ny granskning.

Efter första granskningstiden 9 mars - 3 april 2020 har förslaget kompletterats. En ny granskning behöver därför genomföras för att visa det uppdaterade förslaget och ge berörda intressenter möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Ny granskningstid för detaljplanen är 1 juli – 31 augusti 2020.

Under granskningstiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved.

Granskning av detaljplan

En ny huvudgata, Haghultsleden, nordväst om Smålandsstenars tätort planeras att byggas. Syftet är att reducera tung trafik till och från västra industriområdet och i centrala Smålandsstenar. Buller från den tunga trafiken kommer minskas för boende i omgivningen.

Ett nytt gång- och cykelstråk kommer att dras parallellt utmed Haghultsleden i förlängning söderifrån. Anslutning till och från friluftsområdet vid sjön Borlången sker på norra sidan av korsning mellan Borlångsvägen och Haghultsvägen.

Planförslaget finns även att ta del av på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget, skicka via post till:

Gislaveds kommun
Bygg­- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Synpunkter kan också skickas in via mejl till kommunen senast den 31 augusti 2020.

Sidan uppdaterades senast: