Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 9 juli

Smittspridningen är fortfarande låg inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Fortsätt att följa rekommendationer kring distans och handhygien.

Alla våra verksamheter är förberedda med rutiner gällande smitta och medarbetare är välinformerade om vilka riktlinjer som gäller. Vi ber dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring social distans, noggrann handhygien och att stanna hemma vid sjukdom.

Besök med samtalsskärm

Besöksförbuden på äldreboenden har förlängts till den 31 augusti. Men det finns möjlighet att besöka din anhörig utomhus och våra äldreboenden har sedan förra veckan samtalsskärmar uppsatta utomhus för att möjliggöra säkra och smittfria besök.

Läs mer om hur det går till vid besök på boende med samtalsskärm. Pdf, 128.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ökad provtagning

På läkarordination kommer vi att börja med provtagning av vårdtagare utan symtom för att identifiera smittbärare som är symtomfria. Skulle din nära anhöriga bli bekräftad med smitta kommer vi omgående att kontakta dig.

Två termer som i dagsläget används flitigt är smittspårning respektive screening. Vi förklarar nedan vad detta innebär och hur det kan skydda våra hyresgäster från smitta.

Smittspårning

Folkhälsomyndigheten har genom sina ökade kunskaper om covid-19 sett att sjukdomen utvecklar sig olika hos olika individer, oavsett ålder och kön. Äldre kan ibland ha lindriga och ibland diffusa symtom trots att man har covid-19, och med det löper risk att omedvetet smitta andra i sin omgivning.

Genom att noggrant spåra smittan kan man undvika vidare smittspridning. Detta sker när en hyresgäst på våra särskilda boenden bekräftas med smitta. Då kan läkare ordinera provtagning av alla hyresgäster på avdelningen. Smittspårningen görs i syfte att fånga upp och kartlägga de individer som till synes är friska men som trots det kan bära på smittan. Detta görs även på den personal som arbetat nära hyresgästen de senaste 24 timmarna.

När en hyresgäst bekräftas med positiv smitta kommer anhöriga att kontaktas och rätt vårdåtgärder vidtas. Hyresgästen kommer att bli väl omhändertagen.

Screening

Screening görs exempelvis vid förflyttning av individer från sjukhus till ett äldreboende; från en covid-19-enhet till ett äldreboende eller vid inflyttning till ett äldreboende. Screening innebär att man tar prov på till synes friska människor för att hitta smitta hos de som inte ännu uppvisar symtom på sjukdom. Målet är att minska risken för att föra smitta vidare till friska individer samt att kunna sätta in åtgärder mot sjukdomen tidigt.

Information till anhöriga om bekräftad smitta

Skulle din anhöriga bli bekräftad med smitta via smittspårning eller screening kommer vi omgående att kontakta dig. Vi har dock ingen möjlighet att kontakta alla anhöriga då provsvaret är negativt, dvs ingen smitta. Vi ber dig som anhörig att visa förståelse för det.

Smittläget torsdag 9 juli

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt 6 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt färre än 10 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: