Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Diagram som visar kommunens ekonomi för åren 2017-2021 uppdelat på utfall, budget och finansiella mål.

Diagrammet visar utfall, budget och finansiella mål åren 2017-2021.

Mycket positivt resultat tack vare tillfälliga statsbidrag

Kommunens delårsbokslut visar ett mycket positivt resultat, framförallt tack vare tillfälliga statsbidrag som ska täcka sänkta skatteintäkter till följd av coronapandemin.

Efter vårens mycket dystra prognossiffror från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kring kommunens skatteintäkter visar kommunens delårsbokslut 2020 Pdf, 1.6 MB. ett beräknat årsresultat på 101 miljoner kronor, framförallt tack vare tillfälliga statsbidrag.

- Resultatet är positivt, och lite förvånande, eftersom vi har varit förberedda på ett underskott. Det här är tillfälliga pengar och glädjande just nu, samtidigt som vi måste komma ihåg att kommunen står inför stora utmaningar kommande år och att vi behöver hushålla med ekonomin, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

De positiva sifforna beror framförallt på de statsbidrag som kommunen har fått på grund av coronapandemin, ungefär 59 miljoner kronor. Dessutom har kommunen, som alla arbetsgivare, fått ersättning för sjukskrivningarnas kostnader. Även de effektiviseringar som varje nämnd har arbetat med visar sig i resultatet.

- Trots vårens utmaningar kring coronapandemin har vi klarat av att bedriva en verksamhet med god kvalitet och god måluppfyllelse. Jag vill tacka alla medarbetare som varje dag bidrar till en bra verksamhet för kommunens invånare, säger Carina Johansson (C).

Vad innebär det goda resultatet?

Ett beräknat plusresultat på 101 miljoner är välkommet med tanke på de senaste två årens svaga resultat, men tyvärr blir det inte så mycket pengar över som det låter, berättar Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Kommunen ska ha ”god ekonomisk hushållning”. Det innebär att resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 i genomsnitt ska vara minst 30 miljoner kronor per år. Jämfört med en familjs årsbudget innebär det att man efter ett år kan spara ungefär 7 000 kronor.

- Tack vare årets beräknade resultat, bedöms snittet bli 40 miljoner kronor per år under femårsperioden 2017-2021. Ungefär 9 000 kronor per år om vi jämför med en familj. Det ger oss marginaler framåt men inga jättestora marginaler. Nu är det viktigt att vi tänker långsiktigt. Alla prognoser visar på lägre skatteintäkter framöver, säger Anton Sjödell (M).

Förutom tillfälliga statsbidrag har resultatet påverkats positivt av lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgifter, ungefär 41 miljoner kronor. Och negativt av att fem av nämnderna räknar med ett underskott för 2020; kommunstyrelseförvaltningen, räddningstjänsten, bygg- och miljöförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Tillsammans handlar det om runt 38 miljoner kronor.

- Statsbidragen ger oss en tillfällig positiv effekt och det känns skönt att kunna andas ut lite. Det förbättrar kommunens likviditet, tillgången på pengar, och kan göra att vi inte behöver låna lika mycket de närmaste åren som vi hade trott, säger Fredrik Sveningson (L), gruppledare.

Åren framåt ser tuffa ut ekonomiskt. Under första halvåret 2020 har befolkningen minskat i kommunen samtidigt som Sverige befinner sig i en lågkonjunktur på grund av bland annat coronapandemin. Det påverkar kommunens skatteintäkter negativt.

- Nu bygger vi upp ett bra resultat i år som vi kan använda över tid. Hade vi inte fått statsbidragen hade årets resultat hamnat någonstans runt 35 miljoner kronor, vilket hade gjort det svårare nästa år. Nu kan vi gå in i 2021 med en god ekonomi, säger Lennart Kastberg (KD), gruppledare.

18 miljoner kronor till vård, skola och omsorg

De 18 miljoner från skatteutjämningssystemet som kommunfullmäktige den 21 november 2019 beslutade ska gå till vård, skola och omsorg kommer att fördelas. Hur dessa pengar fördelas beslutas av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Sidan uppdaterades senast: