Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kontroll av strandskyddet

I höst genomförs fältbesök kring ett antal sjöar i kommunen för att kontrollera att dispenser från strandskyddet efterlevs.

Under hösten kommer bygg-­ och miljönämnden följa upp tidigare lämnade dispenser från strandskyddet och kontrollera att beslut med tillhörande villkor efterlevs. Det innebär att vi kommer utföra fältbesök kring ett antal sjöar i kommunen.

I Sverige finns ett generellt strandskydd som omfattar land­ och vattenområdet 100 meter från strandlinjen. I vissa fall är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur­ och växtlivet på land och i vatten.

Bygg­- och miljönämnden är den myndighet som prövar dispenser från strandskyddet och har också den uppföljande tillsynen över att bestämmelserna efterlevs. Vid konstaterade överträdelser av strandskyddslagstiftningen är kommunen skyldig att göra en åtalsanmälan.

Vad får du inte göra inom strandskyddet?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga nytt, ändra i befintliga byggnader till nytt ändamål eller gräva/förbereda för byggnation. Det är också förbjudet att utföra anläggningar eller åtgärder som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt. Det kan exempelvis vara bryggor, gräsmattor, möbler och skyltar.

Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur­ eller växtarter är också förbjudna.

Läs mer om strandskydd på vår webbplats.

Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig göra rätt.

Sidan uppdaterades senast: