Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan i Smålandsstenar

För kunna bygga fler bostäder, utöka industriverksamhet och bygga ut Haghultsledens södra del planerar kommunen för en ny detaljplan nordväst om Smålandsstenars tätort.

Förslaget till den nya detaljplanen, som är en del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 med flera, är nu i ett tidigt skede och någon exakt utformning av området är i dagsläget inte fastställd. Planförslaget för samråd och kommer att ställas ut under våren 2021. Du kan redan nu ta del av information om den nya detaljplanen och följa arbetet på vår webbplats.

Utbyggnad av Haghultsleden

Syftet med detaljplanen är att bygga ut en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen benämns Haghultsleden och ska leda trafik till och från västra industriområdet och på så vis minska tung trafik i närliggande bostadsområden.

Nya bostäder

Planen ska också ge förutsättning att skapa fler fastigheter för bostads- och industriändamål i området. Området är sedan tidigare utpekat för detta enligt den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult.

Inom området planeras det för cirka 150-200 nya bostäder i olika former, som exempelvis flerbostadshus, radhus och villabebyggelse. I området ska det även finnas en förskola med tillhörande ytor, en brandstation och parkytor. Nya gator kommer att anslutas till befintligt gatu- och cykelvägnät och befintliga grönytor kommer att behållas i möjligaste mån.

Läs mer om planförslaget för del av Villstads-Haghult 1:16 med flera på vår webbplats.

Sidan uppdaterades senast: