Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Attraktiva stadskärnor med hjälp av stadsmiljöprogram

Nytt stadsmiljöprogram med utgång i kommunens större orter ska inspirera och stötta i att skapa attraktiva stadskärnor som håller över tid.

I december 2020 antog kommunstyrelsen "Stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar". Syftet med stadsmiljöprogrammet är att skapa attraktiva stadskärnor genom att ta tillvara och utveckla de kvalitéer som finns idag och att samordna de insatser som görs i framtiden.

Inspiration och stöd

Programmet ska fungera som inspiration och stöd för alla som arbetar med att förvalta och sköta det offentliga rummet. Det offentliga rummet är platser som är avsedda för att kunna användas av vem som helst, i motsats till en privat yta.

Ökad attraktivitet och trivsel för alla i omgivningen

Stadsmiljöprogrammet riktar sig till dig som på något sätt är med och bidrar till förändringar i stadsmiljön, så som fastighetsägare, handlare, företagare, invånare och kommunens olika förvaltningar. Målet är att upplevelsen i centrum ska bidra till en god helhetsverkan som ökar attraktiviteten och trivseln för alla som vistas här.

Harmoni och ökad livskvalitet för invånare och besökare

Tanken med programmet är att det ska bidra till att skapa en estetiskt tilltalande och funktionell stadsmiljö där färg, form och materialval skapar harmoni och ger invånare och besökare ökad livskvalité. Programmet är en samordning av hur trivsamma miljöer och ett tydligt uttryck på offentliga platser kan skapas.

Gångväg med en gammaldags lyktstolpe i en par i Anderstorp

Parken nedanför Ekekullen i Anderstorp

Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar

Programmet har tagit utgångspunkt i kommunens tre större orter: Anderstorps, Gislaveds och Smålandsstenars centrala delar, men delar av programmet kan också användas i de mindre tätorterna. De centrala delarna av en ort är viktiga för kommuninvånare, besökare och företagare. De utgör ofta det viktigaste offentliga rummet i alla våra tätorter, de berör alla och är därför allas angelägenhet. Tätorternas centrala delar skiljer sig i viss mån från varandra men det finns också många likheter.

Beskrivning av tätorternas centrala delar

• Anderstorp har en bred central gata, Storgatan, som flankeras av parkeringar och breda gångbanor där handel och service är placerad.

• Smålandsstenar domineras av Nissastigen som bidrar till människors rörelse, ger underlag för handeln samtidigt som vägen ger en tydlig barriäreffekt.

• Gislaved har handelsgatorna Köpmangatan och Södra Storgatan med olika karaktär och innehåll, men också centrala grönytor för vila och vistelse.

(Ur Stadsmiljöprogram för Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar)

Torggata i granitsten med en lastbil och en person i rullstol i bakgrunden

Granitsten pryder marken i delar av centrala Smålandsstenar

Ta del av programmet i sin helhet genom att besöka vår sida om stadsmiljöprogrammet. Där kan du också välja mellan att läsa utgåvan som antogs av kommunstyrelsen i december 2020 eller den tillgänglighetsanpassade varianten av samma program.

Blommor i ett stort stenarrangemang i en park

Blomster- och stenprakt i Dalenparken i Gislaved

Sidan uppdaterades senast: