Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Elda rätt

Att elda kan vara både trevligt och praktiskt, men elden kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Oavsett vilken typ av eldning det gäller, såväl inomhus som utomhus, är det viktigt att elda rätt.

För att skydda dig själv och din omgivning från hälso-och miljörisker är det viktigt att elda på rätt sätt, oavsett om det gäller eldning inomhus eller utomhus. Det finns många saker att tänka på för att göra eldningen så säker som möjligt.

Eldning i pannor och braskaminer

Eldning i pannor och braskaminer som inte hanteras på rätt sätt kan vara skadligt både för hälsan och miljön. Förutom dålig lukt kan vedeldningen även orsaka luftvägsirritation, nedsmutsning och sot, men det finns saker du kan göra för att minska dessa utsläpp.

Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda plast, impregnerat eller målat virke, hushållsavfall som mjölkförpackningar eller liknande eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan du utsätter både dig själv och din omgivning för hälsorisker. Använd det bränsle som din panna eller eldstad är anpassad för.

Använd torr ved

Den bästa veden att elda med är den som legat under tak utomhus i minst ett halvår, gärna längre. Fuktig ved brinner sämre och det kan orsaka utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen. Veden kan tas inomhus strax innan den ska användas. Kom ihåg att ved som ligger inne för länge istället kan bli för torr.

Undvik ofullständig förbränning

Du kan titta på lågorna och röken för att veta om din eldning görs på ett bra sätt. Om brasan brinner med klargul låga utan att sota eller imma igen karminens glas är förbränningen bra. Man kan även titta på röken från skorstenen. Om du eldar på ett bra sätt ska röken helst inte synas alls, förutom när det är kallt ute då ofarlig kondens kan bildas som vit rök. Om röken är gulaktig, svart eller grå är det ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar.

Ha alltid brandvarnare och brandredskap hemma

Den vanligaste brandorsaken i småhus är soteld, följt av brand i köket. Ha därför en fungerande brandvarnare på minst varje våningsplan samt en pulverbrandsläckare på 6 kg och en brandfilt lätt tillgängliga om det börjar brinna.

Läs mer om brandskydd i hemmet.

Sotning och brandskyddskontroll

För att minimera brandrisk och ge din eldningsanläggning ett bra luftflöde är det viktigt att eldstad och rökkanaler regelbundet kontrolleras och rengörs. Hur ofta detta ska göras styrs av kommunala beslut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är kommunen som enligt lag om skydd mot olyckor ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs och med rätt kompetens, men båda momenten får vara utlagda på en entreprenör. Kommunen har upphandlat GGVV sot AB som utför både sotning och brandskyddskontroll. Sotningen går att likna vid bilens regelbundna service och brandskyddskontrollen vid besiktningen.

Sotning innebär att alla brännbara sotbeläggningar tas bort, vilket är huvudsyftet för att minska risken för skorstensbrand. Kommunens upphandlade entreprenör GGVV Sot AB aviserar alltid den lagstadgade sotningen i förväg via post. Utöver denna sotning kan din eldningsanläggning kräva mer rengöring av dig som fastighetsägare vilket i så fall står i driftinstruktionen.

Läs mer om sotning.

Kommunen har enligt lag om skydd mot olyckor, ansvar för att brandskyddskontroll utförs med jämna intervall. Syftet är att upptäcka fel och brister i eldstaden som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunen eller kommunens entreprenör eftersom det rör sig om myndighetsutövning där krav kan ställas på dig som fastighetsägare om det upptäcks brister. När det är dags för brandskyddskontroll aviseras det alltid i förväg.

Läs mer om brandskyddskontroll.

Det finns idag inget lagkrav på rengöring av imkanaler (den kanal som går från köksfläkten) i småhus. Det är därför upp till dig som småhusägare att rengöra när det behövs, vilket rekommenderas ungefär var tredje till var femte år.

Även rengöring av ventilation (mekanisk till- och frånluft) är fastighetsägarens ansvar och rekommenderas ungefär var femte år för att behålla en god luftkvalité i huset och att ventilationen inte ska förbruka onödig energi. Däremot finns det fortfarande ett krav på obligatorisk ventilationskontroll i flerbostadshus samt vissa lokaler, denna kontroll ansvarar fastighetsägaren för och inte hyresgästen.

Rengöring av imkanaler samt ventilation marknadsförs av företag på olika sätt. De försäljare som ringer är emellanåt påstridiga och kan antyda att det fortfarande är lagkrav på att rengöra imkanaler i småhus. Vissa företag utger sig även för att ringa från brandmyndigheten. Du bör inte tacka ja till något erbjudande via telefon utan istället begära in offert från minst två företag om och när du vill rengöra din imkanal och/eller din ventilation. Vid frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter.

Kommunens upphandlade entreprenör kan också utföra dessa rengöringar men marknadsför sig inte via telefon.

 

Elda utomhus

Även vid eldning utomhus finns det saker att tänka på för att göra det så säkert som möjligt.

  • Under stora delar av året är risken för skogsbrand eller gräsbrand stor. Följ räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud råder.
  • Eldning utomhus för exempelvis Valborgseldar eller riseldning kan du anmäla till räddningstjänsten genom att använda e-tjänsten för säsongsbrasor och övrig eldning. Detta behöver göras minst 7 dagar innan eldning.
  • Enbart eldning av gräs, ris, grenar och liknande är tillåtet.
  • Det är normalt inte tillåtet att elda inom tätort eftersom det kan störa dina grannar.

Läs mer om att elda utomhus.

Sidan uppdaterades senast: