Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nystart för Rådet för hållbar utveckling

Nu växlar vi upp arbetet med hållbar utveckling! En ny samarbetsform kring frågor som rör folkhälsa, trygghet, miljö och klimat har startat.

För att kunna arbeta långsiktigt och mer effektivt med frågor kring folkhälsa, trygghet, miljö och klimat ersätts tidigare Rådet för social hållbarhet nu med Rådet för hållbar utveckling. För att nå ett mer hållbart samhälle krävs att man arbetar med flera hållbarhetsperspektiv samtidigt.

Genom att samla frågorna i ett råd för hållbar utveckling ökar möjligheten att hjälpas åt och gemensamt arbeta för en hållbar kommun som geografisk plats.

– Det känns väldigt roligt att vi tillsammans med så många andra betydelsefulla samhällsaktörer får en möjlighet att lyfta upp de här viktiga frågorna, säger Carina Johansson (C), ordförande för Rådet för hållbar utveckling och kommunstyrelsens ordförande.

I rådet ingår förutom några av kommunens politiker och tjänstepersoner även representanter från Arbetsförmedlingen, Enter Gislaved AB, Folkuniversitetet, Gislaved Energi AB, AB Gislavedshus, Gislehälsan AB, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Polismyndigheten, Jönköpings länstrafik, Region Jönköpings län med regionala och lokala representanter samt RF-SISU Småland.

Viktigt med samarbete

Möjligheten för att arbetet ska lyckas ökar när många olika verksamheter arbetar med frågorna tillsammans och bidrar med olika nätverk. Genom att vi samlas i ett råd för hållbar utveckling kan nya kontakter skapas och vi kan ha ett utbyte som gynnar våra kommuninvånare.

Alla deltagare ser samarbetet som väldigt viktigt, inte minst genom att man ser sin roll som en viktig pusselbit för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Ett exempel ger Håkan Boberg, polischef lokalpolisområde Värnamo.

– Hållbar utveckling är i högsta grad en angelägen fråga för oss inom Polismyndigheten. Att samverka kring frågor som trygghet är ytterst viktigt för oss och här behöver alla goda krafter gemensamt involveras. Gislaveds kommun är viktig för oss, de personer som möts i rådet och arbetsgrupperna ser till att vi får effekt av vårt arbete för alla medborgares bästa, säger Håkan Boberg.

Eva Timén, jobbar som folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län, berättar utifrån sin roll att folkhälsofrågorna är viktiga:

– I rådet för social hållbarhet arbetade vi med ett brett hälsofrämjande arbete och riktade insatser som bidrar till långsiktig och hållbar utveckling. Vi diskuterade och arbetade med hur vi kan stärka hälsan hos Gislaveds kommuns invånare. Den stora utmaningen är att arbeta för att minska skillnaderna i hälsa och det viktiga arbetet kommer givetvis att fortsätta i hållbarhetsråd där folkhälsa är en del, säger Eva Timén.

Kick off för nya rådet

Rådet för hållbar utveckling har haft sitt första möte. För att ge alla deltagare en gemensam bild att utgå ifrån presenterades en kartläggning över hur det ser ut i kommunen när det gäller bland annat miljö, hälsa, utbildning, infrastruktur, befolkning, boende och ekonomiska förutsättningar. På mötet presenterades också vilken påverkan coronapandemin hittills har haft på samhället och vår kommun. Under mötet höll svenska FN-förbundet en föreläsning om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De berättade om hur arbetet går med att nå de globala målen, såväl i Sverige som i världen.

Rådets uppdrag är att leda och styra arbetet med hållbar utveckling utifrån de olika verksamhetsområdena som ingår i rådet. Nästa steg är att enas om vilka frågor som ska prioriteras. Det kommer sedan att drivas olika projekt beroende på vad som prioriterats.

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Det är viktigt att kommunen arbetar med de globala målen för hållbar utveckling för att tillsammans hitta lokala lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. Att skapa ett mer hållbart samhälle är inget som bara en aktör kan göra, därför har rådet en viktig funktion. Ett hållbart samhälle innebär exempelvis att vi människor mår bra och utvecklas utan att ta för mycket av jordens resurser.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för en hållbar utveckling och en utgångspunkt i arbetet är att ingen ska lämnas utanför. Agendan syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, främja fred och rättvisa, utrota svält och fattigdom, öka jämställdhet och jämlikhet samt lösa klimatkrisen. Agendans mål är beroende av varandra och bildar en helhet. De väger också in de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Sidan uppdaterades senast: