Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bokslut 2020

Efter ett annorlunda år, som präglats av coronapandemin, slutade 2020 med ett positivt resultat för kommunen.

Kommunens ekonomiska resultat 2020 blev 132,9 mnkr, vilket är 98 mnkr bättre än budgeterad nivå. Det höga resultatet förklaras till största delen av de särskilda statsbidrag som delats ut till kommunerna med anledning av coronapandemin. Merparten av förklaringarna till överskottet är av engångskaraktär för 2020 och kvarstår inte åren därefter.

– Jag vet att det har varit ett tufft år för många arbetsplatser och medarbetare. När vi summerar 2020 kan vi konstatera att coronapandemin har gjort avtryck i årets bokslut. Det positiva resultatet gör att vi kan klara de framtida investeringar som vi behöver göra framöver. Det ger oss bra förutsättningar för att möta de utmaningar vi står inför, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Carina Johansson berättar:

Vi har gjort stora omställningar under året för att hantera restriktioner kring hur människor få träffas och röra sig i samhället. Men trots restriktioner och speciella förutsättningar under året har grunduppdrag, mål och uppdrag levererats med god kvalitet till våra invånare.

Våra verksamheter har anpassat sig på olika sätt för att minska smittspridningen av coronaviruset. Det har lett till nya sätt att bedriva verksamhet såsom distansundervisning, digitala möten och mer samarbete och samplanering över förvaltnings- och bolagsgränser. Ett arbete och en förändring som kommer vara till stor nytta för oss även efter att pandemin klingat ut. Hanteringen av pandemin visar på att vi har en omställningsförmåga och flexibilitet i kommunen som vi ska vara stolta över.

Ekonomi

Kommunen visar på ett plusresultat på 132,9 miljoner kronor. Det är 98 mnkr bättre än budgeterad nivå. Avvikelsen mot budget kan till största del förklaras av de generella statsbidrag som kommunen tagit del av, statsbidrag som avsåg att täcka oron för ett minskat skatteunderlag för landets kommuner. Detta statsbidrag innebar ett överskott för skatteintäkterna med 32 mnkr.

En annan orsak till årets positiva resultat är ett överskott för arbetsgivaravgifter på 13 mnkr, avtalsrörelsen på 13 mnkr samt pensioner på 19 mnkr. Överskottet beror på en för högt budgeterad nivå och är åtgärdat i budgeten för 2021.

Det totala resultat för nämnderna visar på ett överskott på 19 mnkr (vilket är +1,1 %) och bedöms vara mycket bra under ett så turbulent år som 2020. Att nämnderna totalt sett klarar den budgeterade nivån är mycket positivt inför framtiden och de utmaningar och investeringar vi står inför.

Socialnämnden gör ett underskott på 2,9 mnkr. Socialnämnden har fått totalt 25,8 mnkr i statsbidrag för direkta kostnader som följd av covid-19. Men utöver detta har verksamheten belastats av indirekta kostnader i form av minskade intäkter i restauranger, minskad beläggning och tomma lägenheter på boenden, ökat antal orosanmälningar och ökning av externa placeringar. Indirekta kostnader täcks inte av statsbidrag.

Kommunstyrelsen visar på ett överskott med 8,6 mnkr (+5,3 %) vilket framförallt beror på flera vakanta tjänster, projektmedel som inte använts och lägre utbildningsinsatser som en effekt av covid-19.

Sidan uppdaterades senast: