Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Översyn av kommunens organisation

Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en översyn av förvaltningsorganisationen. Målen med översynen ska tillgodose tre olika perspektiv: invånarens, där även näringslivet ingår, politikens och medarbetarens.

Hur ska kommunens organisation se ut för att vi även i framtiden ska kunna serva dig som vi är till för, arbeta på ett effektivt sätt och vara en attraktiv arbetsgivare? Det ska den översyn som har påbörjats komma fram till.

Uppdraget att genomföra översynen och ta fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation har kommundirektören fått av kommunfullmäktige. Det drivs i projektform och har under våren startats upp med hjälp av interna arbetsgrupper som tittar på nuläget, vad som fungerar bra och mindre bra idag. Underlagen analyseras sedan för att visa vad som eventuellt behöver förändras och hur. Arbetet ska svara på frågan: ska vi göra en omorganisation och hur ska den framtida organisationen i så fall se ut? Uppdraget att se över organisationen ska vara klart under våren 2022 så att allt praktiskt arbete är klart till 1 januari 2023.

- Att se över vår organisation är ett stort och viktigt arbete inför framtiden. Det kommer att drivas med stor transparens och delaktighet så att våra medarbetare vet vad som händer och kan vara med och påverka till en viss del. Du som invånare kommer att informeras om hur det går i projektet genom nyheter på kommunens webbplats, säger Anders Johansson, kommundirektör.

I arbetet med att se över förvaltningsorganisationen ingår även en översyn av de kommunala bolagen: Enter Gislaved AB, Gislaved Energi Koncern AB, AB Gislavedshus och Gisletorp lokaler AB.

Översynen ska stödja den nya politiska organisationen

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunens nämndorganisation ska göras om. Färre nämnder innebär en högre grad av specialisering, enkelhet och tydlighet. Därför blir dagens nio nämnder sex från den 1 januari 2023:

  • Tekniska nämnden, kulturnämnden och fritid- och folkhälsonämnden bildar en gemensam nämnd.
  • Fastighet- och servicenämnden går in under kommunstyrelsen.
  • Avdelningen arbete och utbildning som idag ligger under kommunstyrelsen, flyttas till barn- och utbildningsnämnden.

- Tanken är att den nya förvaltningsorganisationen ska matcha den nya nämndorganisationen, men om det blir sex förvaltningar eller något annat upplägg är inte klart ännu. Kommunfullmäktige kommer den 28 oktober att besluta om de övergripande inriktningsprinciperna för en eventuell omorganisation, säger Anders Johansson.

Målen i tre olika perspektiv

Målen med översynen ska tillgodose tre olika perspektiv: invånarens, där även näringslivet ingår, politikens och medarbetarens. Genomgående ska alla perspektiv ha alla människors lika värde som grund.

Invånaren

Målet är en enkel, professionell och tillgänglig organisation som kan möta behovet av service och stöd hos dig som invånare och näringsliv på ett likvärdigt sätt. Du ska kunna vara med i den demokratiska processen och få inflytande över beslut på ett lättare sätt än idag. Översynen ska komma fram till hur den kommunala organisationen kan stödja den här utvecklingen.

Politiken

Det politiska målet är att få en organisation som utgår ifrån invånarens behov samt har ett ökat fokus på resultat, politisk styrning och bättre uppföljning. Det ska finnas en helhetssyn kring invånarens behov och samhällsutvecklingen. Alla frågor ska hanteras på rätt nivå enligt den styrmodell kommunen arbetar efter, med inriktning på välfärd och service. Det ger kommunen en stabilitet och invånaren en tryggare vardag.

Medarbetaren

Målet är öppenhet, delaktighet och transparens för att möjliggöra och stärka tillit och förtroende mellan chefer, medarbetare och politiska företrädare.

Medarbetarnas engagemang och kunskaper ska tas till vara på ett bättre sätt så att det skapas en bättre arbetsmiljö, vilket leder till en bättre vardag för dig som invånare. Bra arbetsplatser gör oss även till en attraktiv arbetsgivare vilket gör det lättare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Sidan uppdaterades senast: