Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hjälp och stöd – så här fungerar biståndsbedömning

För dig som behöver hjälp med sysslor i hemmet eller din personliga hygien finns det stöd att få från kommunen. Många undrar hur det fungerar. Läs om vilken hjälp du kan få och hur vi arbetar med det som kallas för biståndsbedömning.

Som kommun har vi ett ansvar att stötta och hjälpa våra invånare genom hela livet. Om du inte klarar din vardag själv kan du få hjälp med att utföra ärenden, städa eller sköta din personliga hygien. Det stöd du får ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv och är en laglig rättighet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Om du själv saknar förmågan att klara dina behov är vår utgångspunkt att i första hand erbjuda stöd genom insatser i vardagsmiljön, i ditt eget hem. Du har rätt till ett professionellt och respektfullt bemötande där vi utgår ifrån dig och din livssituation. Stödet ska vara ett komplement till vad du klarar själv och ge dig en skälig levnadsnivå, att du får dina grundläggande behov tillgodosedda på en rimlig nivå.

Vad kan du få hjälp med?

De flesta som kontaktar kommunen för första gången kan få hjälp med sina behov av hemtjänsten eller hemsjukvården. Det kan vara praktiska saker som städning, matlagning och ärenden till mataffären eller apoteket. Det kan också vara personlig omvårdnad, att klä på dig eller att duscha. Behöver du hjälp med exempelvis sårvård eller läkemedelshantering kan en sjuksköterska komma hem till dig. Det finns även stöd att få när det gäller hjälpmedel hemma eller bostadsanpassning.

Är hjälp och stöd i hemmet inte tillräckligt för ditt behov erbjuds du en plats på ett vård- och omsorgsboende, även kallat särskilt boende.

Biståndsbedömning

När du har ansökt om hjälp prövas den utifrån ditt behov genom det vi kallar biståndsbedömning. En biståndshandläggare utreder och bedömer ditt behov av hjälp (bistånd) och beslutar vilket stöd du får. Vid ansökan om en plats på vård- och omsorgsboende är det enhetschef för biståndshandläggarna som fattar beslutet.

Hur går en bedömning till?

Vår bedömning utgår ifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har beslutat. Riktlinjerna är en vägledning, i varje fall sker en individuell prövning mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.

Biståndshandläggaren utreder behovet, gör en bedömning och fattar beslut utifrån den enskildes och närståendes upplevelse, samt om det redan finns hemtjänst och hemsjukvård. Om utredningen gäller en plats på ett vård- och omsorgsboende skickas utredningen hem till dig som ansökt eller din företrädare innan beslutet fattas. Då kan du göra ändringar ifall vi har missförstått dina behov.

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen, vård- och omsorg

I korthet är syftet med riktlinjerna att de ska:

  • Vara ett stöd för biståndshandläggaren vid bedömning, utredning och beslut
  • Beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska få bistånd
  • Klargöra hur vi i kommunen ska förhålla oss till socialtjänstlagen
  • Säkerställa likartad service och omvårdnad, att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder för alla personer med jämförbara behov

Ta del av riktlinjerna för handläggning inom socialtjänstlagen, vård- och omsorg i sin helhet Länk till annan webbplats..

Vård- och omsorgsboende

För att du ska få en plats på ett vård- och omsorgsboende ska bedömningen visa att du inte kan uppnå skälig levnadsnivå i hemmet och minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

  • Ditt omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerat med oförmåga att kalla på hjälp
  • Du uttrycker en stark/ständig oro och/eller kan vara en fara för dig själv
  • Du har ett hälsotillstånd som gör att det inte fungerar med hemtjänst i ditt eget hem

Vi gör alltid en individuell prövning av ditt behov och vid bedömningen tar vi hänsyn till eventuell psykisk ohälsa eller ensamhet samt din egen upplevelse av livssituationen. För att erbjuda en plats ska ditt behov visa tydligt att du behöver en vård- och omsorgsplats. Vid ett eventuellt avslag informerar vi om vad det finns för hjälp att få i hemmet så att du får en fungerande vardag.

Kan du välja boende?

När vi beslutar om du får en plats eller inte blir svaret ja eller nej. Vilket vård- och omsorgsboende du sedan får bo på beror på var det finns en ledig lägenhet. Du kan uppge önskemål om ett visst boende, men kommunen har inte alltid möjlighet att tillmötesgå det. Det finns inget kösystem för platser till vård- och omsorgsboende utan det är den med störst behov som går först. Om du inte vill bo på det boende du fått erbjudande om kan du tacka nej. Tackar du nej även vid ett andra erbjudande kan ditt beslut omprövas.

Det finns gott om plats på våra vård- och omsorgsboenden. Har du fått beslut om en lägenhet får du ett erbjudande inom tre månader. Hittills i år har vi fått 78 ansökningar. Av dem blev det avslag för 8 personer. Under 2020 var det 130 ansökningar och 22 avslag.

Är du inte nöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med hela, eller delar av det beslut som fattats kan du överklaga. Information om hur du gör skickas hem till dig tillsammans med utredningen som beskriver varför du inte fick det stöd du ville. Önskar du hjälp med att göra överklagan kan du kontakta din biståndshandläggare. Överklagan ska skickas till kommunens socialförvaltning inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Ansök om bistånd

För att ansöka om bistånd använder du vår digitala e-tjänst. Om du har frågor är du välkommen att ringa via kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: