Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Stort intresse för framtidens äldreomsorg

Under sommaren kunde du som invånare tycka till om hur framtidens äldreomsorg ska se ut. Intresset var stort och nu har arbetet med att sammanställa enkäten påbörjats.

En ny plan kommer tas fram för hur äldreomsorgen ska utvecklas under de kommande tio åren. Som en del i det arbetet har du som invånare kunnat tycka till och berätta vad du tycker är viktigt genom att under sommaren fylla i en enkät. Den har funnits digitalt på vår webbplats och som en pappersenkät på olika platser i kommunen.

Under hösten ska enkäten sammanställas för att ligga till grund för arbetet med äldreomsorgsplanen, vilken beräknas vara klar i december. Totalt har runt 1100 personer tyckt till om frågor som berör var och hur man vill bo, socialt umgänge och aktiviteter, användning av välfärdsteknik, trygghet samt frågor om förväntningar och ansvar.

- Det är roligt att enkäten har engagerat så många och i olika åldrar. Tack till dig som har tagit dig tid. Svaren ger oss ett bra underlag för det fortsatta arbetet med äldreomsorgsplanen, säger Malin Johansson, socialchef.

Tendenser i enkäten

Oro för, och känsla av ensamhet, är det som är genomgående i enkäten. Vidare tar man upp behovet av att kunna bo med närhet till service. I enkätsvaren framkommer också vikten av att man får kvalitativ vård och att personalen ges förutsättningar till att möta individen utifrån dennes behov.

Den boendeform som efterfrågas i enkäten är inte ett boende med heldygnsvård (vård- och omsorgsboende) utan ett boende som motverkar oönskad isolering och skapar trygghet. Utöver det vill man känna trygghet i att det finns en boendeplats på vård- och omsorgsboende när man har behov av detta.

Fortsatt arbete med att analysera enkäten

Enkäten innehöll flera öppna frågor där personerna som svarade på enkäten kunde beskriva sina tankar och funderingar med egna ord. Analysen kommer att växa fram successivt. De områden invånarna har lyft fram som viktiga kommer att utredas vidare för att se hur de ska kunna tillgodoses på bästa sätt.

Arbetet som är kvar med enkäten och äldreomsorgsplanen kommer att genomföras på följande sätt.

  • Analys av enkät och sammanställning av resultat.
  • Omvärldsbevakning och vidare analys utifrån forskning rörande valda områden utifrån enkät och kommande behov som förvaltningen ser i framtiden.
  • Fortsatt dialog om resultatet från enkäten och strategiska utvecklingsområden med utvalda representanter från det kommunala pensionärsrådet, och funktionshinderrådet för sociala frågor.
  • Dialog och vidareutveckling av strategier i samråd med olika professioner och medarbetare i förvaltningen.
  • Plan för fortsatt arbete med åtgärder förvaltningen ser behövs som komplement till äldreomsorgsplanen. Exempelvis framtagande av informationsmaterial, vidare utredningar och liknande.
  • Sammanställning av äldreomsorgsplanen och förslag på vidare arbete framåt inför beslut i socialnämnden i december.

Äldreomsorgsplan

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan. Den ska peka ut i vilken riktning politikerna vill att äldreomsorgen ska utvecklas framåt. Nämnden kommer senare i höst fatta beslut om strategiska utvecklingsområden som förvaltningen ska arbeta med de kommande åren. Det styrande dokumentet för arbetet blir äldreomsorgsplanen.

Sidan uppdaterades senast: