Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Principiella inriktningar för ny förvaltningsorganisation

Nu är vi nio månader in i arbetet med översyn av organisationen. Innan förslag på en ny organisation tas fram beslutar kommunfullmäktige om principiella inriktningar. Idag har ärendet behandlats av kommunstyrelsens beredning.

Sedan årsskiftet pågår en översyn av kommunens organisation. Den görs i projektform för att titta på hur vi i framtiden kan få bättre förutsättningar att erbjuda dig som invånare och företagare en bra verksamhet, samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare.

Styrgruppen för projektet ser behov av en organisationsförändring och har tagit fram ett ramverk för förändringen, ett förslag med fem principiella inriktningar. Det ska beslutas politiskt. Först i kommunstyrelsen och sedan slutligen i kommunfullmäktige.

- Vår förvaltningsorganisation har inte ändrats på länge och nu har vi möjlighet att samordna verksamheterna på ett bättre sätt än tidigare. Det politiska beslut som ska tas i höst är en viktig milstolpe i det arbetet. Jag tycker att inriktningarna som tagits fram är bra prioriteringar som jag hoppas att kommunfullmäktige ställer sig bakom, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Översynen, att se över vad som eventuellt behöver förändras i förvaltningsorganisationen, är ett uppdrag som kommundirektören har fått efter att politikerna i kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha färre nämnder från och med 2023.

- Beslutet öppnar upp för förbättringar inom kommunens verksamheter och med inriktningarna kan vi politiskt styra framtidens organisation. Ett stort behov jag ser, för att säkerställa en hög kvalité och effektivitet i servicen till invånare och företag, är att samordna uppdragen inom mark-, bostads- och lokalförsörjning för att få en helhetssyn. Det känns bra att det föreslås bli en av inriktningarna, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Principiella inriktningar

Förslaget är att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om ny förvaltningsorganisation 2023, med dessa principiella inriktningar som grund. De har inte behandlats färdigt politiskt ännu. Följande principiella inriktningar är ett förslag från styrgruppen för översynen:

En förvaltning kan ge service till flera nämnder

I en större förvaltning samlas all kunskap inom ett sakområde, vilket ger en bredd och en fördjupad kompetens i ärendeberedning, oavsett vilken nämnd som är beslutande. Helhetsperspektiv underlättas och gränsproblematik mellan förvaltningar undanröjs.

En nämnd kan servas av flera förvaltningar

Nämnder kan företrädas av flera förvaltningar. Beredningen av ärenden görs i den förvaltning som bäst svarar för kompetensen inom uppdragsområdet.

Varje förvaltning ska som mest ha tre chefsled

Tillitsbaserad styrning samt kommunikativt och hållbart ledarskap är grunden i chef- och ledarskapet i kommunen. Ett nära ledarskap underlättar att rätt kommunikation når medarbetarna utan brott i kommunikationskedjan.

Kostorganisationen sammanförs till en förvaltning

Den bästa, mest effektiva och kvalitativa helhetslösningen för kökens uppbyggnad, flöde och struktur blir enklare i en samlad organisation. Arbetsgemenskapen stärks när medarbetare finns i en förvaltning där man kan utbyta kunskap och erfarenheter inom den egna professionen.

Samla de strategiska och operativa uppdragen gällande mark-, bostads- och lokalförsörjning i en förvaltning

För att få en helhetssyn och ökad effektivitet kring kommunens uppdrag inom mark-, bostads- och lokalförsörjning samordnas detta i en förvaltning på strategisk och operativ nivå. Det ger en tydligare och enklare ingång för invånare, företagare och förtroendevalda. Det skapar också förutsättningar för att eventuellt gå vidare med ytterligare renodling inom koncernen i framtiden.

Beslutsgång för de principiella inriktningarna

Så här ser beslutsgången ut för de principiella inriktningarna:

  • 22 september: förslaget med principiella inriktningar behandlas av kommunstyrelsens beredning.
  • 6 oktober: kommunstyrelsen tar beslut om att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.
  • 28 oktober: kommunfullmäktige beslutar om de principiella inriktningarna.

Ny organisation från 2023

Det är inte klart ännu hur den nya organisationen ska se ut. Efter kommunfullmäktiges beslut utgår projektledningsgruppen och styrgruppen från inriktningarna, samt från de nulägesbeskrivningar som grupper med medarbetare tagit fram.

Ett förslag på ny organisation presenteras för kommunstyrelsen, vilka tar beslut den 26 januari 2022. Innan beslutet tas bjuds berörda medarbetare in till en dialog för att kunna ställa frågor och komma med synpunkter.

- Den nya organisationen är en viktig förutsättning för att vi ska få en effektiv och modern förvaltningsorganisation. Ny bygger vi en verksamhet som ska hålla även i framtiden, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Varför görs en översyn?

Vill du veta varför översynen görs och vilka nämnder som påverkas kan du läsa nyheten "Översyn av kommunens organisation".

Sidan uppdaterades senast: