Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förslag äldreomsorgsplan

I somras kunde du som invånare tycka till om hur framtidens äldreomsorg ska se ut. Under tisdagen presenterades ett förslag till äldreomsorgsplan för socialnämnden. Beslut tas av kommunfullmäktige i juni 2022.

Under sommaren kunde kommunens invånare tycka till om den framtida äldreomsorgen. Utifrån de svaren, dialog med det kommunala pensionärsrådet för sociala frågor, det kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor, socialförvaltningens verksamheter samt socialnämndens ledamöter har ett förslag till äldreomsorgsplan tagits fram. Det är en strategisk, övergripande plan som visar hur äldreomsorgen ska utvecklas under de kommande tio åren. Under tisdagen presenterades förslaget för socialnämnden.

- Det känns bra att vi har kommit så här långt i arbetet med äldreomsorgsplanen. I nämnden är vi eniga om att den är välgjord. Nu fortsätter arbetet, bland annat genom fortsatt medborgardialog och möjlighet för övriga nämnder att tycka till. Beslut tas sedan av kommunfullmäktige i juni 2022, säger Inga-Maj Eleholt (C), socialnämndens ordförande.

Uppdrag att ta fram äldreomsorgsplan

Att ta fram en äldreomsorgsplan är ett uppdrag från socialnämnden till socialförvaltningen. Den ska vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg. Planen riktar in sig på utvecklingsområden som socialnämnden ser som viktiga att arbeta med, snarare än konkreta mål. Mål och prioriteringar görs i det planeringsdirektiv som nämnden tar fram varje år.

I Sverige definieras äldre som personer över 65 år. Planens målgrupp är därför personer från 65 år och uppåt. Det är stora skillnader i förutsättningar för äldre. Exempelvis när det gäller funktionsförmåga, levnadsvanor, livsvillkor och eventuella sjukdomar. Gruppen äldre ses därför inte som en homogen grupp utan som en grupp med olika individer som har olika förutsättningar och behov.

Remissrunda inför slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Äldreomsorgsplanen gäller för hela kommunen och involverar även andra nämnder än socialförvaltningen. Exempelvis när det gäller lokaler, samhällsplanering och möjligheten till en aktiv fritid. Bland annat kommer arbetet att samplaneras med de riktlinjer för bostadsförsörjning som ska tas fram under våren 2022. Kommunstyrelsens presidium samt socialnämndens presidium har därför beslutat att planen ska skickas på remissrunda till alla nämnder inför beslut av kommunfullmäktige. Presidiumet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

- Goda förutsättningar för de äldre är ett av kommunens viktiga uppdrag och det känns bra att alla nämnder får tycka till innan slutgiltigt beslut tas, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Tidplan för det fortsatta arbetet med äldreomsorgsplanen


Datum

Beslut eller aktivitet

2 november, 2021

socialnämnden beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag att göra klart förslaget till äldreomsorgsplan utifrån nämndens synpunkter

8 november, 2021

medborgardialog med representanter från det kommunala pensionärsrådet för sociala frågor och det kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

14 december, 2021

socialnämnden beslutar om äldreomsorgsplanen

15 december, 2021 - 14 mars, 2022

remissrunda där övriga nämnder får komma med synpunkter på äldreomorgsplanen

1 juni, 2022

kommunstyrelsen beslutar om äldreomsorgsplanen

13 juni, 2022

kommunfullmäktige beslutar om äldreomsorgsplanen


Invånarinflytande

Som en del i det arbetet har du som invånare kunnat tycka till och berätta vad du tycker är viktigt genom att under sommaren fylla i en enkät. Den har funnits digitalt på vår webbplats och som en pappersenkät på olika platser i kommunen. Totalt har runt 1100 personer tyckt till om frågor som berör var och hur man vill bo, socialt umgänge och aktiviteter, användning av välfärdsteknik, trygghet samt frågor om förväntningar och ansvar.

I en nyhet från den 7 september kan du läsa en kort sammanfattning av enkätsvaren kring framtidens äldreomsorg. En mer utförlig rapport presenteras på socialnämndens sammanträde i december.

Sidan uppdaterades senast: