Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bred politiskt överenskommelse

Kommunfullmäktige har idag med en bred majoritet beslutat om kommunens planeringsdirektiv för 2022, med plan för 2023-2025.

I planeringsdirektivet samlas inriktningar för kommunens verksamheter liksom de ekonomiska ramar som ska gälla.

- Med en bred politisk samsyn tar vi nu ett gemensamt ansvar och skapar långsiktiga förutsättningar och hållbar samhällsutveckling för hela Gislaveds kommun, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utrymme för satsningar

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en ”god ekonomisk hushållning”. Fullmäktige fattade beslut om att det genomsnittliga resultatet för perioden 2017-2030 ska vara i genomsnitt 40 miljoner kronor per år.

Som följd av de förändringar som ingår i regeringens höstproposition för 2022 ökar skatteintäkterna med 31 miljoner kronor för Gislaveds kommun 2022 vilket hänger samman med ett ökat skatteunderlag samt en ökning av de generella statsbidragen. Dessa extra pengar omhändertas enligt överenskommelsen i första hand genom riktade budgetsatsningar.

- Det är en styrka och glädjande att vi kan vara brett politiskt överens om ett planeringsdirektiv för 2022 med plan för 2023-2025 vilket skapar en trygghet i arbetet framåt, säger Anton Sjödell, (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

I jämförelse med planeringsdirektivet som beslutades i kommunfullmäktige den 20 maj stärks socialnämndens budget nu med 8 miljoner kronor för fördelning till individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och stöd.

Barn- och utbildningsnämndens får ett tillskott på 4 miljoner kronor för fördelning till förskola och grundskola för att ge bättre förutsättningar i arbetet med kommunfullmäktiges mål om en förbättrad måluppfyllelse i skolan. Kommunstyrelsens budget har tillförts 1,3 miljoner kronor. Av detta anslag kommer senare 500 000 kronor att fördelas till kulturnämnden samt fritid-och folkhälsonämnden för en satsning på förebyggande arbete mot barn och unga. 500 000 kronor kvarstår under kommunstyrelsen för att göra en starkare satsning på feriearbete. 300 000 kronor fördelas vidare till kulturnämnden och fritid- och folkhälsonämnden samt socialnämnden för att tillsammans stärka arbetet med att planera och genomföra aktiviteter i kommunens träffpunkter.

- Det är en styrka för kommunen att vi har en bred politisk samsyn för verksamheten 2022. Det ger goda förutsättningar för alla partier att för 2023 och framåt kunna arbeta med långsiktiga förslag särskilt inom socialnämndens områden, säger Marie Johansson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Helhetsförslag för äldres boende

I en bred politisk överenskommelse har allianspartierna och Socialdemokraterna i kommunen enats om ett helhetsgrepp kring äldres boende. I planeringsdirektivet ges ett uppdrag, efter yrkande från Centerpartiet, till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och AB Gislavedshus ta fram ett helhetsförslag på hur mellanboende, 70+ boenden, trygghetsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden kan möjliggöras. Målet är att hitta bättre sätt att möta efterfrågan på olika boendeformer utifrån olika behov.

Investeringar

Det finansiella målet har även kunnat höjas till ett genomsnittligt resultat till 40 mnkr för perioden 2017-2030 i syfte att möjliggöra genomsnittliga investeringar med cirka 160 mnkr per år. För år 2022 avsätts 220 miljoner kronor för investeringar.

Sidan uppdaterades senast: