Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En vy taget från luften på det aktuella området

Bostadsutveckling Bastuberget - Markanvisning i centrala Anderstorp

Gislaveds kommun växer, företagen går för högtryck och fler bostäder behöver byggas. Kommunen tar därför initiativ till ny bostadsbebyggelse i Anderstorp för att utveckla centrum.

Kommunen växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder i Anderstorp. Därför planeras nu för utveckling av området Bastuberget som ligger på en central och attraktiv plats där det tidigare låg en matbutik. Området kallas i dag i folkmun för "gamla Ica-tomten", men för de som bott på orten en tid kan namnet Bastuberget klinga bekant*.

Goda förutsättningar för Anderstorpsbor

Privata byggaktörer kommer genom markanvisning i början av nästa år bidra till utformning och genomförande av den nya bebyggelsen. Inriktningen är bebyggelse av flerbostadshus som uppskattas kunna inrymma mellan 80 - 100 bostäder. Kommunen uppmuntrar till att området bland annat kan innehålla seniorbostäder 70+.

– Det är glädjande att vi nu tar det här steget för att ytterligare öka Anderstorps attraktivitet. Det här skapar goda förusättningar för såväl nuvarande Anderstorpsbor, som de som flyttar in efter att området är färdigt, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande

En attraktiv plats att verka och bo på

Kommunstyrelsens näringsutskott som leds av kommunstyrelsens förste vice ordförande, Anton Sjödell (M), fick i december en dragning om det nya området där det planeras en markanvisning.

– Anderstorp är en attraktiv plats att verka och bo på, och med den här satsningen utvecklar vi centrum till ett än mer levande och attraktivt plats för alla. Platsen vi vill omvandla till bostäder ligger i tät anslutning till både rekreation, service och handel och har stått orörd ett bra tag säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

En bild på det aktuella området i form av en skiss

Bebyggelsen (på bild de röda och gula husen) placeras runt ett torg som utformas som en mötesplats för olika aktiviteter. Området ligger i nära anslutning till Anderstorpsån.

Stadskvarter placerad runt mötesplats

Visionen om Bastuberget är ett urbant och exploaterat stadskvarter med flervåningshus som inrymmer handel och andra lokaler i markplan. Allt placeras runt ett torg som utformas som en mötesplats för olika aktiviteter. Visionen tar fasta på Anderstorpsåns kvaliteter och att utveckla området till en park med möjligheter till aktiv utevistelse och rekreation. Parkering till handel och lokaler sker på torget medan boendeparkeringar sker på kvartersmark.

– Bostads- och handelsutveckling i centrala Anderstorp har vi alla längtat och väntat på. En viktig utveckling som ger tillväxt för Anderstorp och för kommunen som helhet. Nu är det äntligen på gång, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Behov av attraktiva boenden för äldre

Kommunen ser att Bastuberget har flera olika målgrupper som kan tänkas vilja flytta in, med allt från yngre och barnfamiljer till den lite äldre målgruppen. Kommunen uppmuntrar till att delar av den kommande bebyggelsen blir seniorbostäder 70+ och på sätt möjliggöra att marknaden för enfamiljshus öppnas upp.

– Det finns ett behov av attraktiva boenden för äldre vilket vi tänker kan bidra till att ”flyttkedjorna” i Anderstorp kommer igång. Vi tror att många som bott en längre tid i enfamiljsvilla eller radhus kan tänka sig att byta boende säger stadsarkitekt Sven Hedlund .

Markanvisningen av Bastuberget

Den som är sugen på att flytta in i det nya området får ge sig till tåls ett tag. I en markanvisning erbjuder kommunen i början på nästa år företag som bygger bostäder att vara med och utveckla den centrala och attraktiva marken i Anderstorp. Markanvisningen är indelad i tre steg och ambitionen är att gå ut med markanvisningen i slutet januari eller i februari 2022. De tre stegen är intresseanmälan, dialogmöte och framställan av förslag. .

Efter framställan av förslag görs bedömning av urval och därefter sker markanvisningen. Den utvalda byggherren samverkar därefter med kommunen i ny detaljplan för Bastuberget. Först därefter kan en tydligare bild ges av när byggprocessen kan komma i gång.

Bastuberget år 1955

*Bastuberget var i mitten av förra seklet en plats för lek, och inom området fanns tidigare en gatustump som hette Bastubergsvägen. Nedan ser du en bild på kommunens stadsplanekarta från 1955.

En karta på det aktuella området som anger Bastubergsvägen som namn på en av gatorna

Karta på det aktuella området från 1955.

Bro till bro för att utveckla kommunen

Under 2019-2020 genomförde Gislaveds kommun ett visionsarbete för området mellan Storgatan och Anderstorpsån i centrala Anderstorp. Visionen kallas ”Bro till bro” och innebär en förtätning och förädling med i huvudsak bostäder och till en viss del lokaler för service och handel.

Visionen är indelad i två bebyggelseområden - ett i den västra delen och ett i den östra. Bastuberget som kommer ut på markanvisning i vår avser bebyggelsen i den östra delen som i folkmun kallas ”gamla ICA-tomten”.

Utvecklingen är en kommunal angelägenhet men avsikten är att den ska ske i samverkan med de exploatörer som markanvisas byggnationer inom visionen.

Sidan uppdaterades senast: