Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning

Tack till dig som tog dig tid att svara på medborgarenkäten! Dina svar är värdefulla för oss och kommer att användas i vårt förbättringsarbete. Läs mer om resultatet.

I september i år skickades SCB:s medborgarundersökning ut till 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare. I undersökningen fick de utvalda möjlighet att tycka till om kommunens verksamheter och svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen. Totalt var det 425 personer som svarade på enkäten vilket ger ett deltagande på 36 procent.

Undersökningen är en attitydundersökning och de som svarar har inte nödvändigtvis varit i kontakt med verksamheterna utan det är deras upplevelse av hur det fungerar.

Kommunen följer rikssnittet

Resultatet visar att kommunen följer rikssnittet i många frågor. Några av de positiva resultaten visar att de invånare som svarat är nöjda med skolans verksamheter. De är också positivt inställda till räddningstjänsten, utbuden som finns på biblioteken samt utbudet och nyttjandet av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Man är generellt nöjd med samhällsservice och underhåll av den offentliga miljön. Det område som önskas bli bättre är skötsel och snöröjning av gator och vägar. Där är invånarna som svarat i vår kommun mindre nöjda än riket.

Klimat- och miljöfrågor är också ett område som de som svarat är mer positivt inställda till i jämförelse med riket. Man är både mer nöjd med utbudet av återvinning samt kommunens information om vad man kan göra för att minska sin egen klimatpåverkan. Resultat gällande arbetet med jämlikhet och integration skiljer sig inte från riket. De allra flesta som svarat på undersökningen tycker att kommunen är en plats där hen kan vara och leva som hen vill.

Förbättringsområden

På frågor om kommunens invånare kände sig trygga när det var ljust eller mörkt ute skiljde sig svaren inte från riket. Däremot tyckte de som svarat att problem med narkotikahandel var större i vår kommun jämfört med riket. Även den upplevda närvaron av polis var lägre än riket.

Kommunen har ett pågående arbete med fokus på trygghetsfrågor. Ett förvaltningsövergripande arbete som pågått sedan 2020 är SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan). Målet är att minska brottslighet och drogmissbruk bland ungdomar i kommunen.

Ett resultat där vår kommun skiljer sig från riket är att inställningen till hur äldreomsorgen fungerar är lägre, 45 procent mot rikets 58 procent. Inom kommunen görs egna enkäter inom äldreomsorgen med brukarna, de som är mottagare av tjänsterna, och dessa visar på väldigt höga resultat på nöjdhet.

Kollektivtrafik och mötesplatser

Enligt undersökningen är kommunens invånare generellt mer negativt inställda till kollektivtrafiken i kommunen i jämförelse med riket. Det resultat som framförallt skiljde sig från riket var utbudet och möjligheterna att använda kollektivtrafiken i vardagen, exempelvis till arbete, fritidsaktiviteter och resor utanför kommunen. De invånare som svarat uppger att man skulle vilja ha förbättrad turtäthet och förbättrad sträckning. Ett annat område som man tycker kan bli bättre är kommunens utbud och möjligheter till fler mötesplatser, både för yngre och äldre. Även om coronapandemin har försvårat möjligheterna att samlas fysiskt i hela landet är invånarna i kommunen mer negativt inställda till antal mötesplatser som finns tillgängliga. Resultatet visar också att man tycker att utbudet av caféer och restauranger kan bli bättre.

Medborgardialog för att öka förtroendet

Förtroendefrågorna visar att de som svarat på undersökningen generellt litar mindre på människor i sin omgivning, jämfört med riket i stort. Man är även mer negativt inställd till transparensen och möjligheten till inflytande i den politiska processen. Resultatet visar att de som svarat har lägre förtroende för både kommunens och riksdagens politiker jämfört med riket.

För att bättre nå ut till våra invånare arbetar demokratiberedningen, på uppdrag av kommunfullmäktige, långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen. Detta har exempelvis gjorts genom att anordna demokratifika sista onsdagen i månaden under året som gått. Demokratifika är en enkel medborgardialog som syftar till utbyte i ett mer informellt forum där medborgare och politiker kan träffas.

Kommunen som helhet

De flesta av de invånare som svarat är positivt inställda till hur kommunen sköter sina verksamheter. Man tycker att kommunens anställda till viss del eller till stor del arbetar för kommunens bästa. Även om resultatet är mer negativt än riket, och man upplever att det inte finns tillräckligt med möjligheter för insyn och inflytande, så är de flesta nöjda med bemötandet från tjänstepersoner inom kommunen. Man upplever att man oftast får svar på sina frågor.

Slutligen visar resultatet att de allra flesta av de som svarat på undersökningen tycker att Gislaveds kommun är en bra eller mycket bra plats att bo och leva i.

Om medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje år. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021 och senast vi deltog var 2019. Det som är nytt för i år är att en ny enkät och metodik har använts. Det betyder att resultaten från tidigare undersökningar inte går att jämföra med årets resultat.

Undersökningen ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till. Det pågår ett arbete med att sammanställa och analysera resultaten som kommer att publiceras på webben till våren.

I statistikdatabasen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats. finns resultaten för medborgarundersökningen, där kan du jämföra siffror med andra kommuner och riket.

Sidan uppdaterades senast: