Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Socialnämndens planeringsdirektiv 2022

På socialnämndens sammanträde den 14 december beslutade man om planeringsdirektivet för 2022. Det innehåller kommande års planering och budget.

– Det känns bra att vi har en bred politisk överenskommelse, med nästan alla partier, kring socialnämndens planeringsdirektiv, säger Inga-Maj Eleholt (C), socialnämndens ordförande.

Planeringsdirektivet är varje nämnds årliga dokument kring uppdrag, mål och budget. Socialnämnden får för 2022 en budget på 616,749 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2021 på ungefär 10,7 miljoner kronor. Behovet som socialförvaltningen ser är ytterligare 88 miljoner kronor. De pengarna finns inte i budgeten och vilka konsekvenser det underskottet får kommer kommunstyrelsen och socialnämnden att titta närmare på under 2022.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av planeringsdirektivet utifrån respektive verksamhetsområde. Vill du ta del av hela planeringsdirektivet kan du ladda ner det som en pdf-fil. Pdf, 426.2 kB.

Verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt funktionsstöd

Under 2022 öppnas två nya boenden i egen regi för att öka förutsättningarna att arbeta med lösningar på hemmaplan och ta hand om behovet att genomföra de beslut som tas. Ett HVB-hem, hem för vård eller boende, med 4-5 platser öppnas på Kastanjegården i Reftele. Och ett nytt gruppboende inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, öppnar med 5 platser i Moforsvillan i Anderstorp. Boendet, som tidigare hette Mofors kommer att heta gruppbostad Ågatan.

Socialnämnden har haft som mål 2021 att öka tillgängligheten av stöd till föräldrar med barn 7-20 år. Det målet behålls även 2022. För att nå målet behöver nya arbetsmetoder för råd och service tas fram. Detta kommer att ske med hjälp av en ny kurator som ska rekryteras.

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende

Socialnämnden har beslutat att ändra budgeten för boendeplatser inom vård- och omsorgsboende från 255 till 246 platser och att istället höja personaltätheten kring dessa boendeplatser.

Antalet platser (246) motsvarar det antal som rikssnittet visar att det finns behov av i vår kommun, utifrån antal invånare över 65 år. Medelvärdet på antal uthyrda lägenheter i kommunen var 238 stycken under 2021.

Alla boenden som finns i kommunens orter idag kommer fortsatt att vara öppna. Beroende på behovet och personalresurser kan antalet uthyrda lägenheter i varje hus variera lite upp och ner under året.

– Bemanningen är en viktig fråga för att vi ska kunna erbjuda en bra service till hyresgästerna och en sund arbetsmiljö för personalen. Så jag är glad att vi nu kan hålla en högre bemanning än under 2021, säger Inga-Maj Eleholt (C).

Verksamhetsområde ordinärt boende och hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet kommer att fortsätta sitt arbete med att utveckla verksamheterna med fokus på patient- och brukarnöjdhet under 2022. Lite extra fokus läggs på träffpunktsverksamheten som ska utvecklas digitalt och fortsätta samverka med både interna och externa samverkanspartners. Hemtjänsten fortsätter sitt projekt med ny ledningsstruktur som bygger på en ökad service för brukaren och ett nära ledarskap.

Sidan uppdaterades senast: