Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Individen i fokus hos avdelningen för arbete och utbildning

När den nya avdelningen bildades för två år sedan var ett av målen att motverka utanförskap och långvarigt bidragsberoende bland kommuninvånare. Läs mer om hur arbetet har utvecklats.

Avdelningens huvuduppdrag är att genom utbildnings- och praktikinsatser öka individens förutsättningar att hitta arbete och självförsörjning. Sedan januari 2020 har avdelningen för arbete och utbildning varit igång och nu ser man flera positiva effekter. Exempelvis har antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd minskat de senaste åren. Det betyder att fler kommuninvånare klarar sig utan behov av försörjningsstöd. Antalet nya ansökningar är också fortsatt lågt. Man ser även en förbättrad samverkan med näringslivet i kommunen genom ett aktivt arbete med att få ut individer i praktik och arbetsträning.

– Vårt gemensamma mål är att få fler arbetslösa i arbete eller studier vilket i sin tur leder till minskat bidragsberoende. Det finns en plats för alla, för vissa tar det bara lite längre tid att finna den, säger Therese Larsson som är avdelningschef.

Samarbete är en framgångsfaktor

Den nya avdelningen består av arbetsmarknadsenheten, centrum för livslångt lärande, enheten för ekonomiskt bistånd och en stabsenhet. Genom ökade möjligheter att samverka och fördela resurser mellan enheterna kan avdelningen jobba tillsammans på ett effektivt sätt med hög kvalitet ut mot individen.

– För att lyckas med att få fler individer ut i arbete är det viktigt att vi har ett bra och fungerande samarbete mellan enheterna, säger Therese Larsson. Det är något vi arbetat mycket med under den här tiden och kommer att göra även fortsättningsvis.

Att samarbeta inom avdelningen, och med andra aktörer, är viktigt för att individen ska komma framåt i sin utveckling. Exempelvis har man gemensamt arbetat för att individen lättare kan börja studera. Framöver kommer man även ha schemalagda träffar på arbetsmarknadsenheten med studie- och yrkesvägledare.

För att stötta en person som har varit arbetslös en längre tid eller som får ekonomiskt bistånd erbjuder arbetsmarknadsenheten bland annat arbetsträning och praktik. Genom ett nära samarbete med näringslivet och bemanningsföretag i kommunen har fler fått chansen att komma ut och skaffa sig arbetslivserfarenhet och i bästa fall en anställning i förlängningen.

Utbildning för att möta framtidens behov

Centrum för livslångt lärande är det samlade namnet för vuxenutbildningen, gymnasievux, svenska för invandrare och Högskolan på hemmaplan. Varje år passerar cirka 1300 studerande genom olika utbildningar och kurser. Målet är att erbjuda alla vuxna i kommunen möjlighet till vidareutveckling och chansen att öka sin kompetens. Högskolan på hemmaplan följer förordningsregleringen för Yrkeshögskolan, vilket innebär att man erbjuder kurser och program som tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

En satsning för att få fler individer att påbörja sina studier är att man har ökat antal ansökningsperioder under ett år till fem istället för två. Den som vill studera kan nu starta vid flera tillfällen under året eftersom man gjort om studietiderna till fem perioder som är jämt fördelade under året.

En annan satsning är Jobbspår där individer som står långt från arbetsmarknaden får chans att lära sig både jobbet och språket i samverkan mellan skolan och arbetsplatsen. I dagsläget erbjuder vi två olika inriktningar, restaurang och vård- och omsorg. Men genom samverkan mellan GGVV-kommunerna har vi möjlighet att även erbjuda utbildning inom barnskötare/elevassistent, industri, handel, lokalvård och operatör/ställare inom plastindustrin.

En utmaning framöver är att hitta ännu bättre sätt att arbeta mer digitalt och inte enbart med klassrumsundervisning. Just nu jobbar vi för att får igång användandet av Chromebooks för bland annat SFI-undervisningen för att öka digitaliseringen. Chromebook är en ny typ av dator som har utformats för att eleven snabbt och enkelt ska kunna ta del av utbildningen var man än befinner sig.

Ferieverksamheten ger unga arbetslivserfarenhet

Ett sätt att arbeta förebyggande mot de gemensamma målen att minska arbetslösheten är vår ferieverksamhet. Kommunen erbjuder unga invånare både feriepraktik och feriearbete under sommarveckorna. Praktiken riktar sig till elever i årskurs 8 och feriearbete är till de som är mellan 16–19 år. Under sommaren 2021 var 320 ungdomar ute och jobbade i våra kommunala verksamheter och bolag samt i olika föreningar. Arbetsplatserna varierar från vaktmästeri, fritidshem och skola till äldreomsorg, storkök och olika föreningar.

Genom praktik och sommarjobb får den enskilde ungdomen arbetslivserfarenhet och referenser, man får lära sig att passa tider och utföra arbetsuppgifter. Det ger ungdomen chansen att tjäna egna pengar och kan också öka chanserna till att få ett sommarjobb eller jobb i framtiden.

Bakgrund till den nya avdelningen

I december 2018 gav kommunstyrelsen i uppdrag till dåvarande kommundirektör att göra en utredning med översyn av kommunens arbetsmarknadsinsatser. I uppdraget ingick att utforma förslag på en effektivisering med målet att minska arbetslöshet och motverka utanförskap samt långvarigt bidragsberoende bland kommuninvånare. Samtidigt var det av vikt att planera omställning för att säkra framtida kompetensförsörjning.

Avdelningen fick till uppgift att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. Detta med ett strategiskt omställningsperspektiv för att säkra kompetensförsörjningen i kommunen.

Sidan uppdaterades senast: