Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Fem förvaltningar i den nya organisationen

Under onsdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen om den nya förvaltningsorganisationen. 1 januari 2023 kommer den nya organisationen bestå av fem förvaltningar och sex nämnder. Läs mer om hur den nya organisationen ska se ut.

Under drygt ett år har kommunen arbetat med översyn av förvaltningsorganisationen. I början av mars skickades ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen med ett förslag på hur den nya förvaltningsorganisationen ska se ut. På onsdagens möte beslutade kommunstyrelsen, i enlighet med förslaget, att det blir fem förvaltningar i den nya organisationen. De fem förvaltningarna kommer att vara:

  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Samhällsutvecklingsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen
  • Räddningstjänst Gislaved-Gnosjö

I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om principiella inriktningar för den nya förvaltningsorganisationen Länk till annan webbplats. och de har legat till grund till förslaget som presenterade för kommunstyrelsen. Sedan tidigare är det också beslutat att den nya organisationen kommer bestå av sex nämnder istället för dagens nio. Fritid och folkhälsa, kultur samt tekniska bildar en gemensam nämnd och fastighet- och service placeras under kommunstyrelsen.

– Jag är glad att kommunstyrelsen enades om förslaget om fem förvaltningar som stödjer den nya nämndorganisationen. Jag tycker förslaget som tagits fram är mycket bra, nu har vi möjlighet att samordna verksamheterna på ett bättre och mer effektivt sätt än tidigare, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

En ny samhällsutvecklingsförvaltning bildas

Genom att samla de verksamheter som bidrar till attraktivitet, samhällsutveckling samt goda boende- och livsmiljöer bildas samhällsvecklingsförvaltningen.

– Med den nya förvaltningen kan vi få en helhetssyn och ökad effektivitet kring kommunens uppdrag inom mark-, bostads- och lokalförsörjning. Det ger en tydligare och enklare ingång för invånare, företagare och förtroendevalda, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen, fastighet- och serviceförvaltningen (exklusive it), kulturförvaltningen och fritid- och folkhälsoförvaltningen bildar tillsammans den nya förvaltningen. Musikskolan går också över från barn- och utbildningsförvaltningen till samhällsutvecklingsförvaltningen. Musikskolan kommer att samordnas inom kulturverksamheten för att bredda målgruppen och samla kommunens kulturinsatser.

– Detta ger oss bra förutsättningar för att vi ska få en effektiv och modern förvaltningsorganisation. Beslutet i kommunstyrelsen är en viktig milstolpe i arbetet och nu bygger vi en verksamhet som ska hålla även i framtiden, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Bemanningsprocess och några rekryteringar

Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att besluta om en underorganisation i varje förvaltning så snart som möjligt. Beslutet blir sedan underlag för den bemanningsprocess som kommer att äga rum under våren. Ambitionen är att man som medarbetare ska få besked om sin placering i organisationen senast midsommar i år.

De flesta förvaltningar/avdelningar/enheter lyfts så som de är idag in i den nya organisationen, men dess hierarkiska position kan komma att förändras. En del organisationsdelar kan komma att delas upp eller nyskapas. De allra flesta medarbetare och chefer kommer att följa med sin förvaltning/avdelning/enhet till en ny placering i organisationen utifrån sin huvudsakliga uppgift. I några fall tillkommer nya tjänster medan andra tjänster kan upphöra.

Sidan uppdaterades senast: