Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bokslut 2021

Efter ännu ett annorlunda år som på många sätt präglats av coronapandemin, slutade 2021 med ett positivt resultat för kommunen.

Kommunkoncernens sammanställda resultat blev 148,3 mnkr varav kommunens resultat var 117,2 mnkr, vilket är 65 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen mot budgeten förklaras till största del av högre skatteintäkter än beräknat och de särskilda statsbidrag som delats ut till kommunerna med anledning av coronapandemin.

– År 2021 har precis som föregående år, varit en prövande tid för såväl arbetsplatser som privatpersoner. Coronapandemin har påverkat oss alla under en längre tid, vilket vi även kan se i bokslutet. Trots pandemin har vi klarat oss väldigt bra och det positiva resultatet innebär att vi står väl rustade för framtiden, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nya arbetssätt som skapar möjligheter

Under pandemin har vi gjort stora omställningar för att på bästa sätt fortsätta leverera en god service till våra invånare. Trots att anpassningarna som gjorts har inneburit mycket jobb och varit krävande så har det också effektiviserat vårt arbete i många fall. Vi har gjort förändringar som kommer vara till stor nytta för oss framåt och den ökade digitala mognaden skapar nya verktyg och möjligheter.

– Pandemin har bland annat fört med sig nya riktlinjer för distansarbete, vilket bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats i en geografisk arbetsmarknadsförstorings perspektiv. Det breddar möjligheten att hitta nya medarbetare, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Ekonomiska resultatet 2021

Det sammanställda resultatet för kommunkoncernen visar på ett plusresultat på 148,3 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av högre skatteintäkter än prognostiserat från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), goda resultat från de kommunala bolagen och Stiftelsen Isabergstoppen samt statsbidrag kopplat till pandemin som enbart delvis har varit möjliga att disponera av kommunens verksamheter. Effektiviseringar och nya arbetssätt är andra orsaker till det positiva resultatet.

Förutom att pandemin påverkat verksamheternas sätt att arbeta, har det under perioden också varit svårare att tillsätta vissa vakanta tjänster, vilket medfört att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat.

Socialnämnden gör ett underskott på 56,7 mnkr, vilket beror på ett ökat behov av insatser inom samtliga verksamheter. Merparten av underskottet har succesivt uppstått under tidigare år och följde med nämnden in i 2021. Inför nästa år har en analys av socialnämnden genomförts. Den visar att det kommer krävas ytterligare 26 miljoner till nämndens budget för att möta det ökade behovet, vilket kommer finansieras med delar av årets överskott.

Barn-och utbildningsnämnden gör ett plusresultat på 15,8 mnkr vilket kan förklaras med statsbidrag som inte har varit möjliga att disponera fullt ut. Det är främst lägre personalkostnader än beräknat, vilket är en följd av färre barn inom verksamheten. Därmed har behovet av vikarier minskat.

Avdelningen för arbete och utbildning står för en stor del av kommunstyrelseförvaltningens överskott på 13,5 mnkr, som beror på lågt nyttjande av ekonomiskt bistånd under 2021.

– Sammantaget har kommunkoncernen en god grundekonomi som gör det möjligt att själva finansiera en stor del av de investeringar som krävs framåt, säger Anders Olsson, ekonomichef.

Plusresultat möjliggör för kommande projekt

Bokslutets plusresultat gör att vi står stadigt inför kommande projekt och utmaningar. Vi arbetar ständigt för att öka kommunens attraktivitet och för att fler ska kunna bosätta sig här. Förutom nya bostäder, planeras det även för fler förskolor och idrottsanläggningar inom de närmsta åren.

– Den största utmaningen framåt är att rekrytera och se till att vi använder medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Därmed är det otroligt viktigt att vi arbetar med attraktiviteten, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Sidan uppdaterades senast: