Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Helhetsförslag för äldres boende

Trygghetsboende fyller gapet mellan boende i eget hem och i vård- och omsorgsboende. Det visar den utredning som tagit fram ett helhetsförslag för äldres boende.

Under onsdagens möte med kommunstyrelsen godkändes utredningen kring äldres boende. Uppdraget gavs av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i november 2021. Den 19 maj redovisas den för kommunfullmäktige som fattar beslut om åtgärdsförslagen.

– Tack vare denna gedigna utredning ser vi helheten och kan ta ett samlat grepp kring dessa viktiga frågor. Nu kan vi möta den efterfrågan som finns och på sikt skapa trygga och bra boendeformer för våra äldre invånare, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Störst efterfrågan på trygghetsboende

Utredningen pekar på behovet av tre boendeformer för äldre utöver de som bor kvar i sitt eget hem. De tre formerna är vanliga trygghetsbostäder, biståndsbedömda trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende. Den boendeform som idag kallas Seniorboende 70+ bör fasas ut över tid, eftersom de inte möter behoven som är identifierade i utredningen.

Utredningen visar att boendeformen trygghetsbostäder saknas i kommunen. Trygghetsbostäder ger möjlighet till ett social och tryggt boende med närhet till olika typer av samhällsservice. I dessa ska det finnas daglig personal i form av en anställd värd eller värdinna samt en gemensamhetslokal. Läs mer om de olika boendeformerna i faktarutan längre ner på sidan.

– Vanliga trygghetsbostäder är en del av lösningen för möta den efterfrågan som finns, men vi har inte dessa på plats idag. Vi behöver nu skapa möjligheter för att få fram fler trygghetsboenden och min förhoppning är att kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Samla ägandet under ett eller flera kommunalägda bolag

Utredningen föreslår att ansvaret och ägandet av de fastigheter som utgörs av bostäder för äldre bör samlas under ett kommunalägt bolag. På sikt bör kommunen avgöra om alla fastigheter som är avsedda som bostäder ska renodlas i ett kommunalt bolag.

Antal korttidsplatser ska också utredas

I samband med utredningen har det konstaterats att även korttidsplatser och vård- och omsorgsplatser bör utredas eftersom det också får påverkan på bostadsmarknaden för äldre. I en sådan utredning bör hänsyn tas till anpassning efter framtida behov. Lämpligtvis görs detta inom ramen för arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan.

– Det är så viktigt att vi i detta utredningsskede får med alla boendeformer, vi måste diskutera förutsättningarna för vård- och omsorgsboende och korttidsplatser i kombination med trygga boenden och dito biståndsbedömda för att kunna ta rätt beslut framåt, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Tre framtida boendeformer

Det är viktigt att göra skillnad mellan det mer vårdinriktade vård- och omsorgsboendet och de andra mer serviceinriktade boendeformerna. I ett vård- och omsorgsboende bor de med stora krav på omsorg och hjälp från kommunen, där alla har fått ett biståndsbeslut på att det inte finns några andra möjligheter till stöd. Boendeformerna seniorboende
70+, biståndsbedömt trygghetsboende och vanligt trygghetsboende har istället fokus på att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet. Syftet med de sistnämnda boendeformerna är därför att överbrygga glappet mellan vanligt boende och vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.

På sikt kan kommunen tänkas ha tre boendeformer för äldre, vanliga trygghetsbostäder, biståndsbedömda trygghetsbostäder och vård-och omsorgsboende. Seniorboende 70+ bör fasas ut över tid.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en särskild boendeform som regleras i socialtjänstlagen. För att få plats på ett sådant boende krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Den målgrupp som är aktuell för vård- och omsorgsboende är de som har behov av heldygnsvård. Den enskilde ska i detta ha ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, trygghet och/eller stöd. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt, till exempel genom hemtjänst.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en särskild boendeform för äldre som kräver biståndsbeslut från kommunen. Biståndsbedömda trygghetsboenden ska vara utformade och anpassade till äldre som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever trygghet i det egna hemmet. Boendeformen syftar även till att bryta isolering.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en lägenhet som agerar på den reguljära bostadsmarknaden men är anpassad för äldre, till exempel genom åldersgränser, ökad tillgång till service och anpassade gemensamhetslokaler. Det är vanligt att kommuner har en anställd värd eller värdinna som arbetar med ett eller flera trygghetsboende. Värden fungerar som en praktisk hjälp och används för generell service, vilket innebär att den saknar vårdansvar. Detta faller i sådana fall på hemtjänsten om ett sådant beslut finns för den boende.

Sidan uppdaterades senast: