Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Carina och Johan står framför sex flaggor i sessionssalen.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och tillförordnad lokalpolisområdeschef Johan Borg undertecknade ett nytt medborgarlöfte i kommunhuset under måndagen.

Nytt medborgarlöfte undertecknat

Kommunen och Polismyndigheten lovar i ett förnyat medborgarlöfte att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen, bland annat genom att utveckla arbetet med gemensamma lägesbilder.

Måndagen den 30 maj undertecknade kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och tillförordnad lokalpolisområdeschef Johan Borg en samverkansöverenskommelse som formulerats gemensamt i ett förnyat medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en överenskommelse mellan polis och kommun om att genomföra aktiviteter som ett led i att skapa ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Överenskommelsen gäller från 30 maj och ett år framåt.

Till grund för medborgarlöftet ligger medarbetardialoger, tips från kommunens invånare och inhämtning av statistik samt information från polisens underrättelsetjänst.

– Samarbetet är jätteviktigt för att öka tryggheten i kommunen. Det är inte ett arbete som polisen har hela ansvaret för utan något vi gör tillsammans. Medborgarlöftet är en del av kommunens hållbarhetsarbete där ett av målen är en ökad social hållbarhet, säger Carina Johansson (C).

Medborgarlöfte 2022

”Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för boende, besökare och näringsliv i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom gemensamma lägesbilder öka närvaron på aktuella platser.

Den ökade tryggheten skapas genom att:

  • utveckla arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom aktuella, gemensamma och återkommande lägesbilder med fler aktörer i samhället, till exempel fastighetsbolag, trossamfund och näringsliv.
  • kommunen och polisen genomför insatser på aktuella platser i kommunen utefter den aktuella gemensamma lägesbilden.
  • öka vuxennärvaron och genomföra trygghetsvandringar, ronderingar samt olika informationsinsatser. Kommun och polis vill arbeta både förebyggande och förhindrande för att minska brott, öka trygghet samt höja förtroendet för samhälle och rättsväsende.
  • arbeta förebyggande mot narkotikabrottslighet samt aktivt mot annan brottslighet som följer av narkotika.
  • genomföra trafikinsatser på platser där trafikproblem identifierats.

Utveckla arbetet med gemensamma lägesbilder

Sedan 2021 arbetar kommunen utifrån arbetsmetoden EST som syftar till att ge en bild av läget i samhället genom gemensamma lägesbilder. Arbetet går ut på att olika aktörer i samhället, exempelvis polis, socialtjänst, skola och bostadsföretag, rapporterar in sin bild av läget. Utifrån lägesbilderna görs sedan en analys och förslag på åtgärder tas fram. Sådana åtgärder kan exempelvis vara ökad vuxennärvaro på aktuella platser eller informationsinsatser.

I medborgarlöftet för i år ingår att utveckla arbetet med EST genom samverkan med fler aktörer.

– Tidigare har vi jobbat var och en på sin kant. Nu hjälps vi åt olika aktörer i samhället för att skapa en ökad trygghet. Arbetssättet har fungerat väldigt bra i andra kommuner där vi först hjälpts åt med en gemensam lägesbild och sedan skapat förändring tillsammans, säger Johan Borg, tillförordnad lokalpolisområdeschef.

Bygger på systematisk fakta

Johan framhåller också att en gemensam lägesbild skapar tyngd eftersom den bygger på systematisk fakta. Den visar om uppfattningen man har om ett problem eller ett visst område, överensstämmer med verkligheten.

– Idag sprids mycket felaktig information, speciellt i sociala medier. Då är faktainsamling jätteviktigt. Ibland stämmer uppfattningen med lägesbilden, men läget kan också vara bättre eller sämre. Lägesbilden hjälper oss att se faktiska förhållanden och bemöta de påståenden som är felaktiga, säger Johan Borg.

Sidan uppdaterades senast: