Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Granskning av detaljplan för att bygga ut Töråsskolan

Kommunen vill utveckla planområdet vid Töråsskolan. Skolan behöver byggas ut och trafiksituationen ses över. Välkommen att tycka till om förslaget!

Töråsskolan behöver byggas ut. Nuvarande möjlighet till utbyggnad är kraftigt begränsad och därför möjliggör en ny detaljplan utbyggnad av skollokalerna. I den nya detaljplanen ses även trafiksituationen över då trafiken förväntas öka i området.

Den nya detaljplanen gäller för del av Anderstorps - Törås 2:64 med flera, Töråsskolan i Anderstorp.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 1 november till 25 november. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget finns utställd för granskning på biblioteket i Anderstorp, biblioteket i Gislaved och i kommunhuset i Gislaved.

Du kan också ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 25 november ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Granskning av förslaget under tre veckor

Granskningstiden är cirka tre veckor och under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande som utgör ett underlag för bygg- och miljönämndens utskott.

Förslaget har bearbetats med utgångspunkt från inkomna synpunkter

Möjligheten att lämna synpunkter på detaljplan gavs även tidigare i planprocessen, under samrådstiden. De synpunkter som framfördes under samrådstiden sammanställdes i en samrådsredogörelse. Förslaget har därefter bearbetas med utgångspunkt från inkomna synpunkter och godkänts av bygg- och miljönämndens utskott. Det är det bearbetade förslaget som du nu under granskningstiden kan tycka till om.

Vill du veta mer om planprocessen

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas.

Läs om de olika stegen i processen på sidan om planprocessen.

Sidan uppdaterades senast: