Hemtjänst

Gislaved kommuns hemtjänst står för ett värdigt och professionellt bemötande där det är du som är i centrum. Personalen som arbetar inom hemtjänsten har omvårdnadsutbildning och genomgår fortlöpande kompetensutbildning för att kunna möta de behov som uppstår i verksamheten.

Det är dina behov och dina förutsättningar som avgör vilken hjälp du kan få. För att du ska känna dig trygg med vår hjälp försöker vi i möjligaste mån begränsa antal personal som kommer hem till dig.

Ansök om hemtjänst

En ansökan om stöd och hjälp kan göras av dig, god man, förvaltare eller speciellt utsett ombud. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig och det ska framgå vad det är man vill ansöka om. Ett bistånd innefattar vanligen insatser i form av hjälp i hemmet. Det kan också innebära plats i vård- och omsorgsboende, korttidsplats, trygghetslarm eller olika insatser av mer serviceliknande karaktär. Ansökan kommer att utredas av en av våra biståndshandläggare.

Informationsfilm om hur du ansöker om hjälp

I denna film får du veta hur du gör för att ansöka om hjälp. Vi förklarar också vad som händer när din ansökan kommer in till oss och vad som händer när du får ett beslut om stöd.

Väntetider

Telefonkontakt tar vi inom en vecka efter det att ansökan har kommit in, för att boka ett möte.

Vi ger upplysningar, lyssnar, tar emot besök och hjälper till med ansökningsblanketter så snart som möjligt.​

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med hela eller delar av de beslut som fattats efter att du ansökt om stöd och hjälp kan du överklaga Du på sidan överklaga ett beslut Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du går tillväga.

De flesta som kontaktar kommunen för första gången kan få hjälp med sina behov av hemtjänsten eller hemsjukvården. Det kan vara praktiska saker som städning, matlagning och ärenden till mataffären eller apoteket. Det kan också vara personlig omvårdnad, att klä på dig eller att duscha. Behöver du hjälp med exempelvis sårvård eller läkemedelshantering kan en sjuksköterska komma hem till dig. Det finns även stöd att få när det gäller hjälpmedel hemma eller bostadsanpassning.

Är hjälp och stöd i hemmet inte tillräckligt för ditt behov erbjuds du en plats på ett vård- och omsorgsboende, även kallat särskilt boende.

Stödinsatser

Alla insatser handläggs av en bistånds-/lsshandläggare. Handläggaren gör en individuell prövning av behovet av den specifika insatsen.

När du beviljats insatser från oss skapar du tillsammans med din utförare/kontaktman en genomförandeplan. Genomförandeplanen blir sedan det verktyg vi använder för att ge dig en individuellt anpassad hemtjänst för att passa just ditt behov. Om det finns tid och möjlighet är vi flexibla för dina önskemål vid specifika insatstillfällen.

De insatser som ges kan både vara av servicekaraktär och röra din personliga omvårdnad.

Avlösarservice avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Insatsen kan ges både regelbundet och för situationer som inte kan förutses.

Personlig omvårdnad innefattar de insatser som behövs för att tillgodose fysiska och psykiska behov. För att insatsen ska kunna beviljas krävs att man delvis eller helt inte själv klarar sin personliga omvårdnad på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålderssvaghet eller psykosociala orsaker.

Personlig hygien

Inkluderat i personlig hygien är övre och nedre toalett samt hjälp med dusch, hårvård och nagelvård. Insatsen inkluderar ej medicinsk fotvård. Frekvensen av insatser för personlig hygien beror på ditt behov och dina önskemål.

På- och avklädning

Om du ej klarar av att själv ta på och av dig dina kläder kan du få hjälp med det som beviljad insats. I insatsen ingår även hjälp med att ta av och på samt rengöring av proteser, glasögon och hörhjälpmedel.

Toalettbesök

Du kan vid behov även få hjälp med toalettbesök samt hjälp att sköta inkontinenshjälpmedel.

Hjälp vid måltider

Har du problem med att äta och dricka kan du få hjälp med det. Insatsen innebär att du får hjälp med att dela maten, äta och dricka. Vi kan även hjälpa dig med att duka, diska samt lägga upp maten. Om du beviljas hjälp vid måltider får du hjälp vid alla dagliga måltider.

Hjälp vid förflyttning

Om du har problem och svårt att själv förflytta dig kan du få hjälp med det. Insatsen gäller hjälp med förflyttning i din bostad.

Städning

Du kan få städning beviljad som insats. Städning utförs i normalfallet var tredje vecka. Städning innebär att fria ytor torkas eller dammas av, golv dammsugs och våttorkas. Vi förutsätter att du efter förmåga hjälper till med städningen. En städning omfattar två rum och kök. I en städning tillkommer även hall och hygienutrymmen. Flytt- och storstädning samt sanering av bostad beviljas inte.

Tvätt och klädvård

Om du får tvätt som beviljad insats tvättar vi dina kläder och hemtextilier var tredje vecka. Vi tvättar alltid i tvättmaskin. I vissa fall kan vi även vika din tvätt och lägga in den i dina skåp och lådor. Vid behov kan vi även utföra enklare klädvård som att sy fast en knapp eller fästa en fåll.

Inköp av dagligvaror

Vi handlar åt dig ungefär en gång i veckan. Inköpen sker i närmsta dagligvaruaffär. Om du behöver hjälp med att skriva inköpslista och packa upp varor kan vi hjälp till med det.

Hjälp med måltider

Om du på grund utav ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder inte själv kan laga mat kan vi hjälp dig med dagens måltider. Utgångspunkten för insatsen är din egen förmåga och vad du själv klarar av. Vår personal hjälper dig med frukost och enklare kvällsmål. Behöver du hjälp med lunch ser vi att du i första hand äter vid någon av våra träffpunkter. Om du inte själv kan ta dig till någon av våra träffpunkter kan du bli beviljad matdistribution.

Post- och bankärenden

Hjälp med post- och bankärenden ges endast i undantagsfall och om anhöriga och närstående inte kan hjälpa dig eller i avvaktan på beslut om god man/förvaltare.

Apoteksärenden

Vi hjälper endast i undantagsfall till med apoteksärenden.

Social aktivering

Social aktivering kan ske i form av promenader eller social samvaro. Syftet ska vara att bryta isolering och bidra till mervärde.

Ledsagning

Ledsagning avser att medverka till att människor med bestående funktionshinder som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför hemmet, ska kunna bryta isolering och delta i samhället.

Läkar- och sjukhusbesök, tandläkare, fotvård och frisör

I första hand skall behovet tillgodoses genom sjukresa, färdtjänst eller närstående/anhörig. Vid behov av exempelvis hjälp med personlig omvårdnad eller vid särskilda skäl som ligger utanför länstrafikens åtagande vid färdtjänst- eller sjukresa kan ledsagare beviljas.

Sällaninköp

Med sällaninköp menas sådana inköp som sker sällan eller mer oregelbundet under året, exempelvis inköp av kläder och skor.

"Till/från"-aktiviteter

Dagliga aktiviteter kan exempelvis vara att ta sig till matsal och terapi. Ledsagning beviljas då du behöver hjälp vid exempelvis förflyttning med rullator eller rullstol och saknar förmåga att ta dig ut på egen hand.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är till för dig som behöver kalla på personal vid akuta situationer som exempelvis fallolyckor. För att du ska beviljas trygghetslarm krävs det att du har förmåga att hantera larmet, att tekniska förutsättningar finns så att larmet kan installeras och att du vet i vilka situationer som du ska använda det.

Information om trygghetslarm och digitalt lås. Pdf, 1.4 MB.


Telefonservice

Om du känner dig orolig och behöver lite extra stöd kan du bli beviljad telefonservice. Telefonservice innebär att vi ringer upp dig på en i förväg avtalad tid.

Tillsyn

Tillsyn kan beviljas till personer som behöver en tidsmässigt kortare kontakt med personal och där telefonservice inte är tillräckligt. Tillsyn kan även utföras nattetid i de fall där särskilda behov finns.

Digital nyckelhantering

Digital nyckelhantering erbjuder högre kvalitet för personal och brukare. Målet är att uppnå en trygg och säker hantering av nycklar som inte kan tappas bort, stjälas eller kopieras. Brukarna får snabbare hjälp vid larm och personal känner större trygghet i att alltid ha rätt ”nyckel” med sig. Vid larm har personalen nyckeln med sig och behöver inte åka tillbaka till kontoret för att hämta rätt nyckel. Detta påverkar miljön positivt inte minst i en geografiskt utsträckt kommun som Gislaved.

Den digitala nyckeln fungerar tillsammans med en mobiltelefon. En enhet monteras enkelt utan åverkan på insidan av vårdtagarens ytterdörr vilken öppnas med mobiltelefonen. Monteringen sker av kommunens egen personal och ibland med hjälp av låssmed. Vårdtagare och anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar.

Personalen loggar sedan in i en app och hämtar krypterade nycklar som fungerar via bluetooth. Det behövs ingen täckning på mobiltelefonen för att öppna dörren. Systemet registrerar vem i personalen som låste/låste upp hos vilken vårdtagare och registrerar även tiden. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras.

Som invånare i Gislaveds kommun kan du ansöka om att få hjälp och stöd under en tillfällig vistelse i annan kommun. Du ska då ta kontakt med din biståndshandläggare minst 4 veckor före planerad vistelse.

Då det är svårt att följa varje bosättningskommuns olika rutiner och riktlinjer ber vi dig respektera vår hantering av dessa ärenden och följa nedanstående rutin.

Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt bifogad aktuell utredning, genomförandeplan samt vid behov egenvårdsintyg. Beställningsblankett erhålls via biståndshandläggare på Enheten för bistånd – Vård och omsorg.

Kontakta enheten för bistånd - Vård och omsorg via kontaktcenter 0371-810 00.

Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning.

Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Gislaveds kommun. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett tillfälligt boende vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir mindre/större än i det ordinarie boendet. Biståndshandläggaren bistår inte med att undersöka bostäder.

Beställningen ska vara Gislaveds kommun tillhanda senast 14 dagar innan personen kommer. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställighet av insatser.

Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp med exempelvis läkemedel ska egenvårdsintyg medfölja beställningen.

För att du skall kunna få hemtjänst under tillfällig vistelse i Gislaveds kommun krävs att du har hemtjänst i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning om hemtjänst för din räkning till Gislaveds kommun, inte du som enskild person.

Gislaveds kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen.

Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Gislaveds kommun används Gislaveds kommuns ersättningsmodell.

Gislaveds kommun fakturerar bosättningskommunen en gång per månad om inget annat är överenskommet. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.

Avgiften bestäms utifrån aktuella bruttoinkomster av pension, tjänst och kapitalinkomster efter det att skatten dragits av. Till nettoinkomsten läggs eventuellt bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd/bostadsbidrag.

Från nettoinkomsten dras fastställt minimibelopp och boendekostnaden.
Från 1 augusti 2022 är minimibeloppet 5 953 kr/månad för ensamstående och
4 857 kr/månad per person för makar/sambor.
För personer som inte fyllt 61 år höjs minimibeloppet med 10%.

Efter beräkningen får man fram ett avgiftsutrymme, som varierar från person till person. För år 2022 är avgiften 306 kr per utförd hemtjänsttimma.
Avgift för trygghetslarm tas ut med 255 kr/månad.

Efter inskrivning i hemsjukvården är avgiften 330 kr/månad.

Den högsta avgiften som du kan få betala för hemtjänst, inskrivning i hemsjukvården, trygghetslarm och distributionsavgift för mat är 2 170 kr/månad.

Avgiften för enstaka besök i hemsjukvården är 165 kr/besök med en maxavgift på 330 kr/månad.

Om du har matdistribution kommer ditt minimibelopp och därmed ditt avgiftsutrymme att variera beroende på antal erhållna portioner under månaden. Avgiften för hemtjänst kan påverkas då den är direkt knuten till avgiftsutrymmet.

Av- och ombokning av matdistribution ska göras till det kök som levererar maten senast klockan 12.00 dagen innan leverans. Avgift debiteras för den matportion som inte avbokas i tid.

Måltider under korttidsvistelse och växelvård är 134 kr/dygn.

Omvårdnad och service under korttidsvistelse och växelvård är 72 kr/dygn och avgiften är inkomstrelaterad.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd handläggs av Pensionsmyndigheten.
Telefon: 0771-776 776
Webbplats: www.pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Bostadsbidrag och bostadstillägg för personer under 65 år handläggs av Försäkringskassan. Telefon: 0771-524 524
Webbplats: www.fk.se Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att påpeka att du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

Om du önskar avstå din hemtjänst ska du avboka den 24 timmar i förväg till berörd personal, så att personalgruppen kan planera om sitt arbete. Avgift debiteras för hemtjänst som inte avbokats i tid.

Inkomstuppgifter och styrkta handlingar ska skickas in inom tre (3) veckor efter att du fått inkomstförfrågan från Enheten för bistånd – vård och omsorg.

Om inte handlingarna kommer in i tid kommer du att debiteras enligt kommunens maxtaxa.

Skicka din ifyllda inkomstförfrågan och övriga handlingar till:
Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
Enheten för bistånd – vård och omsorg
332 80 Gislaved

Kontaktinformation enheten för bistånd

Besöksadress

Stationsallén 5 A, Gislaved

Söker du kontakt med en specifik handläggare är du välkommen att boka en tid.

Ring kommunens kontaktcenter: 0371-810 00, telefontid 08.00-16.00 helgfri vardag.

Öppettider:

Mån-fre kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Sidan uppdaterades senast: