UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Informationsträffar gällande uppsökande verksamhet genomförs inte under 2020 och 2021.

I socialtjänstlagen står det att alla kommuners socialnämnder har till uppgift att göra sig väl förtrogna med äldre personers levnadsförhållanden i kommunerna. Det anges också att Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet där man upplyser om socialtjänstens verksamhet för att på så sätt främja förutsättningarna till goda levnadsförhållanden.

Som en del i detta arbete jobbar Gislaveds kommun med att öka kunskapen hos medborgarna om vilka hjälp- och stödinsatser som kan fås av kommunen. Bland annat erbjuds alla personer som fyller 80 år informationsträffar där biståndshandläggare, fysioterapeut, arbetsterapeut, fixartjänst och räddningstjänst medverkar. Arbetet ska även öka kunskapen om fallförebyggande insatser samt försöka förbättra livssituationen för anhöriga så att de i större utsträckning orkar med sin dagliga situation.

Sidan uppdaterades senast: