Att söka ekonomiskt bistånd

Om du saknar tillräckligt med inkomster för att klara din dagliga livsföring kan du i vissa situationer vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda. Makar/sambor är försörjningsskyldiga för varandra varför samtliga tillgångar och inkomster beräknas.

Ekonomiskt bistånd till skälig levnadsnivå betyder att det endast är de mest grundläggande behoven som ska täckas. Det ekonomiska biståndet består dels av en riksnorm som alltid är lika stor samt en kostnadspost som kan variera i storlek.

Ansök om ekonomiskt bistånd genom e-tjänsten

Det går att ansöka om ekonomiskt bistånd genom två e-tjänster. En e-tjänst för nybesök för dig som inte har ansökt tidigare och en e-tjänst för återansökan för dig som har ansökt föregående månad. Det krävs att du har ett BankID för att kunna använda e-tjänsterna.

Vi har bytt e-tjänst för att det ska bli enklare för dig som ansöker och därmed har den gamla e-tjänsten ersatts. Det går inte längre att följa sitt ärende på mina sidor. När ansökan skickats in i e-tjänsten, spara gärna kvittens och din ansökan samt dina bifogade handlingar.

Om du har valt att få kvittens över e-post men inte får någon kvittens, kontakta ekonomiskt bistånd via Kontaktcenter på telefonnummer 0371-810 00.

Tänk på att du måste bifoga handlingar som styrker din ansökan. Det går att bifoga foton på handlingar. Ljud- och filmfiler får inte bifogas i ansökan.

Det som ingår i riksnormen för försörjningsstödet är: 

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon och TV-licens

Den del som ej ingår i riksnormen och som kan variera i storlek är:

 • Boendekostnader
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • A-kassa och fackföreningsavgift

Övrigt bistånd

Ibland inträffar händelser som leder till oväntade kostnader samtidigt som de totala intäkterna i ett hushåll ej överstiger det ekonomiska biståndet. I de fall sådana händelser inträffar kan du ansöka om bidrag. Exempel på sådana kostnader är:

 • Läkarvård
 • Akut tandvård
 • Medicin
 • Glasögon
 • Begravning
 • Flytt

Det finns även inkomster och intäkter som minskar det ekonomiska biståndet. Sådana intäkter och inkomster kan vara:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsinkomster under de senaste tre månaderna
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Arvoden
 • Pension/sjukbidrag
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Familjebidrag
 • Sjukpenning
 • Skatteåterbäring
 • Studieersättning
 • Underhållsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Vårdbidrag
 • Realiserbara tillgångar som aktieposter, bankmedel, fonder, pensionsförsäkringar, bil, båt, konst, smycken med mera
 • Övriga inkomster och tillgångar.

Under den period som du erhåller ekonomiskt bistånd måste du meddela oss om din inkomst ändras. Om det inte görs kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du inte lämnar fullständiga och riktiga uppgifter. Om grova felaktigheter förekommer kan det även bli tal om ett bedrägeriåtal.

Registrering och kontroll

När du ansöker om ekonomiskt bistånd eller övrigt bidrag registreras du i en personakt i socialförvaltningens register. Personakten används endast av personal inom socialförvaltningen och du har rätt att läsa din egen personakt. Fem år efter det sista beslutet är fattat gallras din personakt ur registret. Följ länken till höger om du vill läsa sekretesslagstiftningen i sin helhet. När du ansökt om ekonomiskt bistånd utförs viss kontroll regelbundet. Kontrollerna godkänns när du skriver under ansökningsblanketten.

Alla beslut kommuniceras skriftligt. Vid ett avslagsbeslut får du även en besvärshänvisning med information om hur man överklagar ett beslut.

Återbetalning

I vissa fall ska det ekonomiska biståndet återbetalas. Så är fallet när detta har utbetalats:

 • Som förskott på förmån (t ex pension) vid arbetskonflikt
 • När det finns tillgångar som man på grund av rådande omständigheter ej kan nyttja för tillfället
 • Vid felaktiga utbetalningar genom att felaktiga uppgifter lämnats eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter.

Begravningskostnader

Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Om dödsboet avser att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska dödsboanmälan alternativt bouppteckning redovisas. Skäliga kostnader för en enkel och värdig begravning uppgår till max 35% av ett prisbasbelopp och för gravsten med inskription till max 15% av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.

Viktiga sidor som kan vara bra att besöka vid kontakt med ekonomiskt bistånd:

Kontaktinformation

Enheten för Ekonomiskt bistånd

Besöksadress:

Åbjörnsgatan 2, Gislaved


Sidan uppdaterades senast: